Adjunctul Șefului Poliției Locale - Director Executiv Adjunct

 

(1) Adjunctul Șefului Poliției Locale - Director Executiv Adjunct răspunde de îndeplinirea în totalitate şi întocmai a sarcinilor şi misiunilor stabilite pentru structurile din subordine, în baza atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului.

(2) Adjunctul Șefului Poliției Locale - Director Executiv Adjunct se subordonează șefului poliței locale - directorului executiv al Poliţiei Locale Oradea.

 

Directorul executiv și directorul executiv adjunct pot delega competenţe de coordonare a activităţii compartimentelor din directa subordine prin propunere personală aprobată prin decizie de numire, de către directorul executiv, șefului de serviciu sector operativ sau unei persoane desemnata din cadrul institutiei, care asigură buna desfășurare a activităților Poliției Locale Oradea, ori asigură continuitatea conducerii în zilele libere, sărbători legale sau lipsa justificata a directorului executiv de la serviciu, stabilite prin Buletinul Posturilor aprobat de către directorul executiv.

Atribuţiile funcţionarilor publici din cadrul Poliţiei Locale Oradea se stabilesc în baza legislaţiei în vigoare, în principal Legea nr. 155/2010 a Poliţiei Locale şi H.G. nr. 1332/2010 referitoare la Regulamentul cadrul de organizare şi funcţionare a Poliţiilor Locale, a prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare, Hotărârilor Consiliului Local, Dispoziţiilor Primarului, a Deciziilor Șefului Poliției Locale - Directorului Executiv al Poliţiei Locale Oradea sau înlocuitorul de drept al acestuia, prin fişele posturilor, sub rezerva legalităţii acestora.

 

Serviciul Ordine Publică şi Rutieră

 

(1) Șeful Serviciului Ordine Publică şi Rutieră se subordonează nemijlocit șefului poliției locale - directorului executiv.

(2) Atribuţiile Şefului Serviciului Ordine Publică şi Rutieră se stabilesc în concordanţă cu prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale şi H.G. nr. 1332/2010 referitoare la Regulamentul cadrul de organizare şi funcţionare a Poliţiilor Locale, prin fişa postului.

(3) În baza Buletinului Posturilor aprobat de către șeful poliției locale -directorul executiv, șeful de serviciu sector operativ își poate desfășura activitatea în schimburi asigurând îndrumarea, coordonarea și controlul agenților aflați în serviciu pe tură (schimb), în baza delegării de competențe stabilite prin decizia directorului executiv emisă în acest sens precum și fișa postului.

(4) Asigură continuitatea conducerii in zilele nelucrătoare ori sărbători legale conform planificării în serviciu stabilite prin Buletinul Posturilor aprobat de către directorul executiv.

(5) Serviciul Ordine Publică şi Rutieră asigură ordinea şi liniştea publică pe raza de competenţă, paza obiectivelor şi locurilor de interes public şi privat stabilite de autorităţile locale.

(6)Atribuţiile poliţiştilor locali încadraţi în cadrul Serviciului Ordine Publică şi Rutieră se stabilesc prin fişa postului.

 

(1) Angajaţii cu atribuţii pe domeniul Ordine Publică se subordonează şefului Serviciului Ordine Publică şi Rutieră.

(2) Patrulele din cadrul Serviciului Ordine Publică şi Rutieră sunt structuri funcţionale mobile, mixte cu agenţi ai Poliţiei Municipiului Oradea fiind în permanentă legătură cu dispecerul de serviciu sau înlocuitorul acestuia.

(3)Atribuţiile poliţiştilor locali încadraţi în cadrul serviciului se stabilesc prin fişa postului.

(4) Atribuţiile specifice, ale agenţilor, pe domeniul Ordine Publică sunt următoarele:

1. Menţin ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin Planul de ordine şi siguranţă publică al Municipiului Oradea, aprobat în condiţiile legii;

2. Menţin ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului Oradea, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea Municipiului Oradea sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin Planul de ordine şi siguranţă publică;

3. Participă la menţinerea normalităţii în ceea ce priveşte ordinea şi liniştea publică în imediata apropiere a barurilor, cluburilor, unităţilor de alimentaţie public şi în zona lor de dispunere;

4. Acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică al Municipiului Oradea pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale;

5. Participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

6. Participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;

7. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;

8. Însoţeşte, la solicitare, funcţionarii Primăriei Municipiului Oradea, a celor din instituţiile sau serviciile publice de interes local, la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice si la punerea în executare a unor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Oradea, asigurând protecţia acestora şi prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii publice;

9. Participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

10. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale, pentru faptele constatate pe raza Municipiului Oradea;

11. Execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează Municipiul Oradea, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;

12. Participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale.

13. Acţionează pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;

14. Cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;

15. Asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;

16. Acordă, pe teritoriul Municipiului Oradea, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice;

17. Intervin, la solicitările dispeceratului, la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale şi întocmesc fişa de intervenţie la evenimente.

18. În cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau făptuitorul structurii Poliţiei Municipiului Oradea, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;

19. Conduc la sediul Poliţiei Locale sau Poliţiei Municipiului Oradea persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;

20. Verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor Municipiului Oradea, legate de problemele specifice compartimentului;

21. Îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege;

22. Aplică legislaţia şi actele administrative emise de către autoritaţile locale;

23. Asigură ordinea şi siguranţa publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de siguranţă publică, previne şi combate încalcarea normelor legale privind comerţul stradal, precum şi alte fapte stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Oradea;

24. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, conform legii, pentru încalcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice, comerţul stradal, protecţia mediului înconjurator, precum şi pentru faptele care afectează climatul social, stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Oradea sau dispoziţii ale Primarului;

25. Participă la asigurarea măsurilor de ordine cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, manifestarilor cultural-artistice şi sportive, organizate la nivel local;

26. Controlează cărţile de imobil;

27. Controlează modul de depozitare a deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel şi de respectarea igienizării zonelor periferice şi a malurilor cursurilor de apă, luând măsurile ce se impun;

28. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni în ceea ce priveşte normele de trafic greu, iau măsuri de imobilizare a autovehiculelor conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv la parcările de domiciliu;

29. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;

30. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;

31. Comunică în cel mai scurt timp posibil organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;

32. Verifică şi soluţionează, în limitele legii, sesizările asociaţiilor de proprietari sau locatari, privind săvârşirea unor fapte prin care se încalcă normele legale, altele decât cele cu caracter penal;

33. Sprijină Poliţia Municipiului Oradea în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute;

34. Actionează împreună cu Poliţia, Jandarmeria, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi alte autorităţi prevăzute de lege la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor afectate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

35. Intervine împreună cu organele abilitate la solicitarea cetăţenilor pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale;

36. Acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;

37. Intervine împreună cu organele abilitate (Administraţia Socială Comunitară Oradea şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor) la solicitarea cetăţenilor pentru rezolvarea unor cazuri sociale;

38. Colaborează cu Direcţia Tehnică şi RER Ecologic SA pentru demolarea construcţiilor improvizate de către persoanele fără adăpost;

39. Execută orice alte activităţi sau misiuni dispuse de către directorul executiv sau înlocuitorul legal al acestuia, în limita de competenţă, sub rezerva legalităţii acestora;

40. Iau măsuri în ceea ce priveşte ridicarea, blocarea, sancţionarea contravenţională prin amendă sau avertisment, taxare în parcările de domiciliu conform prevederilor regulamentelor adoptate de către Consiliul Local Oradea.

41. Întocmesc zilnic raportul cu principalele evenimente şi o prezintă şefului poliţiei locale.

Atribuții desemnate responsabilului privind prevenirea și stingerea incendiilor

1. controlează şi urmăreşte modul în care se aplică reglementările legislative în vigoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor de către toţi angajaţii;

2. acordă consultanţă compartimentelor din cadrul instituţiei cu privire la reglementările legislative în vigoare şi normele privitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor;

3. asigură instruirea şi informarea personalului în probleme de prevenirea şi stingerea incendiilor, prin cele trei forme de instructaj (introductiv general, la locul de muncă şi periodic);

4. ţine şi completează fişele de instructaj individual;

5. identifică factorii de risc de accidente şi îmbolnăviri profesionale, stabileşte nivelul de risc pentru fiecare loc de muncă din instituţie;

6. cercetează, înregistrează, declară şi ţine evidenţa accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, a accidentelor tehnice şi a avariilor;

7.elaborează instrucţiuni de securitate a muncii proprii instituţiei;

8.elaborează, împreună cu conducerea instituţiei, lista cu dotarea echipamentelor de protecţie şi de lucru a salariaţilor;

9 întocmeşte planul de intervenţie în vederea prevenirii şi stingerii incendiilor pentru toate zonele de lucru;

10. întocmeşte întreaga documentaţie cu privire la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor de mediu;

11. se preocupă de permanenta perfecţionare în domeniul de activitate;