Serviciul Financiar, Logistic, Gestiune Baze de Date

 

Șeful Serviciului Financiar, Logistic, Gestiune Baze de Date se află în sobordinea nemijlocită a șefului poliției locale - directorului executiv, atribuţiile acestuia fiind stabilite prin fişa postului.

(1) Atributiile exercitate în cadrul serviciului pe domeniul financiar, contablitate, logistic sunt urmatoarele:

1. Inventariază sursele de colectare pentru venituri şi a resurselor necesare acoperirii cheltuielilor de funcţionare a instituţiei în vederea fundamentării bugetului;

2. Fundamentează și întocmește anual la termenele prevăzute de lege proiectul bugetului local specific institutiei, asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare în vederea aprobării bugetului anual, respectând termenele și procedurile legale de elaborare și adoptare a bugetului;

3. Acordarea vizei de control financiar-preventiv pe documentele care stau la baza angajării plăților privind cheltuielile institutiei;

4. Ține evidența contractelor de achiziții în original;

5. Urmărește respectarea termenilor contractuali aferenţi contractelor;

6. Conduce evidența și urmărește sub aspect valoric şi al termenelor de execuție derularea contractelor de furnizare de bunuri, de prestări servicii şi execuție de lucrări încheiate de Poliția Locală Oradea;

7. Întocmeşte ordonanţările la plata pentru documentaţiile care au respectat faza de lichidare a cheltuielilor operaționale;

8. Întocmirea și înregistrarea în contabilitate a documentelor care stau la baza notelor contabile, în mod sistematic și cronologic;

9. Evidența analitică și sintetică a tuturor conturilor, conform Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

10. Urmărirea și verificarea viramentelor bancare, urmărirea și verificarea registrului de casă;

11. Întocmirea dispozitiilor de plată și încasare, privind acordarea de avansuri spre decontare, precum și urmărirea decontării acestora;

12. asigură contabilitatea sintetică şi analitică a mijloacelor fixe şi a materialelor şi obiectelor de inventar;

13. Înregistrarea transferurilor și consumului lunar a materialelor, obiectelor de inventar, bonurilor valorice de benzină și motorină, pe baza bonurilor de consum sau transfer după caz;

14. primirea și înregistrarea în contabilitate a documentelor care au stat la baza intrărilor și ieșirilor din magazie;

15. Verificarea lunară a soldurilor conturilor de salarii din balanța de verificare;

16. Verificarea și închiderea conturilor de venituri și cheltuieli la sfârșitul fiecărui trimestru;

17. Întocmirea și verificarea balanței de verificare lunare, avându-se în vedere concordanța dintre conturile analitice și sintetice;

18. Realizarea zilnic a punctajului cheltuielilor efectuate, comparând situația la zi întocmită de serviciu cu execuția trezoreriei și se confruntă cu extrasele de cont pentru capitolul de cheltuieli 61.10.03.04.

19. Verificarea şi centralizarea la termenele stabilite a situaţiilor financiare lunare, trimestriale şi anuale raportate către Primăria Municipiului Oradea.

20. Situaţia lunară privind unii indicatori din bilanţul contabil, cuprinşi în OMFP nr. 2.941/22.10.2009;

21. Elaborarea şi depunerea la Primăria Municipilui Oradea, la termenele stabilite de către Direcţia Generală a Finanţelor Bihor, a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, pentru Muncipiul Oradea, cu următorul cuprins:

  • Bilanţul;
  • Contulde rezultat patrimonial;
  • Situaţia fluxurilor de trezorerie;
  • Contul de execuţie a bugetului local;
  • Situaţia disponibilului din mijloace cu destinaţie specială;
  • Detalierea cheltuielilor pe capitole şi subcapitole;
  • Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor;
  • Situaţia activelor şi datoriilor;
  • Raportul explicativ la situaţiile financiare consolidate.

22. Acordarea vizei de control financiar-preventiv pe toate documentele care stau la baza angajării plăţilor de către instituţie;

23. Elaborează şi redactează corespondenţa specifică repartizată serviciului;

24. Înregistrează constituirea, reţinerea şi eliberarea garanţiilor materiale pentru salariaţii care au calitate de gestionari;

25. Evidenţierea lunară a salariilor personalului unităţii;

26. Conducerea registrelor contabile obligatorii: de control financiar-preventiv şi registrul inventar;

27. Urmăreşte şi răspunde de respectarea actelor normative în materie şi de aplicarea hotărârilor Consiliului Local;

28. Urmăreşte şi răspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare;

29. Asigură şi răspunde de respectarea legalităţii privind întocmirea şi valorificarea tuturor documentelor financiar contabile prezentate spre aprobare ordonatorului terţiar de credite;

30. Îndeplinirea altor atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local, decizii ale directorului executiv sau dispozitii ale primarului;

31. Asigură organizarea şi conducerea contabilităţii operaţiunilor privind constatarea şi încasarea veniturilor bugetare;

32. Asigură preluarea corectă a notelor contabile automate din aplicaţiile informatice de administrare a creanţelor fiscale;

33. Răspunde de întocmirea şi preluarea notelor contabile manuale în conformitate cu procedurile de lucru aprobate;

34. Răspunde de întocmirea lunarăa balanţelor sintetice şi analitice ale conturilor de creanţe bugetare;

35. Evidenţa documentelor primare care stau la baza contabilităţii veniturilor bugetare, ordine de plată, extrase de cont întocmite de trezorerie, referate şi note interne privind restituiri de sume;

36. Gradul de conformare în execuţia bugetului local;

37. Încadrarea în termenele legale pentru depunerea raportărilor financiar contabile;

38. Ţine evidenţa sumelor reprezentând garanţiile de bună execuţie şi garanţiile de participare la licitaţii şi întocmeşte documentele de restituire a acestor sume la termenele stabilite în contracte.

39. Gestiunea bunurilor aparţinând domeniului privat al Politiei Locale Oradea:

a) întocmirea recepţiilor de active fixe, înregistrarea acestora în evidenţele contabile şi structurarea pe locuri de folosinţă.

b) întocmirea proceselor verbale de scoatere din funcţiune a activelor fixe şi evidenţierea acestora în contabilitate.

c) calculul şi înregistrarea amortizării activelor fixe.

d) întocmirea balanţei lunare a activelor fixe pe domenii şi locuri de folosinţă .

e) organizarea şi înregistrează rezultatele inventarierii anuale şi a celorlalte inventare.

f) asistenţă acordată membrilor comisiilor şi subcomisiilor de inventariere.

40.Întocmesc documentaţia privind achiziţiile de bunuri şi materiale, obiecte de inventar, urmărind derularea contractelor de achiziţie, primirea, păstrarea şi eliberarea acestora;

41. Urmăresc derularea contractelor privind lucrările de întreţinere şi reparaţii curente a bunurilor, autovehiculelor şi clădirilor din administrarea instituţiei;

42. Asigură achizitionarea, evidenţa, păstrarea, depozitarea mijloacelor tehnice din dotarea Poliţiei Locale Oradea;

43. Asigură necesarul de uniforme şi echipament pentru angajaţii instituţiei cu drept de uniformă şi ţine evidenţa la zi a duratei maxime de uzură pentru fiecare articol din care se compune uniforma de serviciu;

44. Coordonează activitatea parcului auto, al şoferilor, punând la dispoziţie şi deservind cu autoturismele din dotare întreaga activitate a instituţiei;

45. Urmăreşte derularea în bune condiţii a contractelor privind întreţinerea şi exploatarea mijloacelor auto, conform prevederilor acestora) întreţineri şi reparaţii în termen de garanţie, revizii tehnice, asigurări RCA, CASCO, spălătorie auto, vulcanizare etc.

46. Au în primire parcul auto, asigură foile de parcurs şi face analiza zilnică a acestora;

47. Face achiziţii de materiale pentru structură, conform legii;

48. Asigură gestionarea materialelor din dotarea Poliţiei Locale Oradea;

49. Asigură gestionarea materialelor ilicite;

50. Întocmesc registrul de casă zilnic şi anexarea de documente justificative pentru fiecare operaţiune efectuată;

51. Încasează contravalorile băneşti depuse în baza documentelor justificative (a centralizatoarelor, borderourilor, chitanţelor şi monetarelor);

52. Efectuează încasări şi plăţi în numerar în baza dispoziţiilor de încasare, respectiv de plată emise de contabilitate în conformitate cu documentele justificative aferente cheltuielilor gospodăreşti, cheltuielilor de deplasare, diurnă, garanţii depuse înainte de efectuarea licitaţiei;

53. Întocmesc foile de vărsământ pentru depunerea numerarului în bancă rezultat din încasări;

54. Întocmesc fila de CEC pentru ridicarea numerarului din bancă necesar plăţilor ce urmează a fi făcute conform dispoziţiilor de plata şi a documentelor care însoţesc dispoziţiile de plată;

55. Întocmesc, până în ziua de 25 a fiecărei luni a “Programului privind necesarul de numerar pentru efectuarea plăţilor prin casieria proprie’’ pentru luna următoare; nota justificativă pentru efectuarea de plăti;

56. Întocmesc până în data de 5 a lunii următoare confirmările de solduri către Trezoreria Oradea;

57. Depun numerarul la trezorerie şi/sau ridică numerarul în vederea plăţilor;

58. Evidenţiază şi păstrează monetarul;

59. Răspund de depunerea integrala a numerarului încasat în fiecare zi la bancă, în contul unităţii;

60. Eliberează numerar din caserie numai pe baza unei Dispoziţii de plata semnată de consilierul cu atribuţii de contabilitate/directorul executiv;

61. Întocmeşte statele de plată a salariilor personalului instituţiei, precum şi a altor drepturi băneşti şi indemnizaţii cuvenite, conform legislaţiei în vigoare;

62. Asigură verificarea de situaţii recapitulative şi a statelor de plată;

63. Calculează şi operează rate, popriri, chirii, garanţii, pensie alimentară;

64. Eliberează adeverinţe de venit pentru spitalizare, bănci;

65. Actualizează formularul declaraţia de avere şi cea de interese;

66. Urmăresc şi ţin evidenţa deducerilor personale;

67. Întocmesc fişele fiscale pentru personalul angajat permanent sau temporar;

68. Întocmesc declaraţia unică la Trezoreria Oradea;

69. Întocmeşte lunar ,,Situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal’’;

70. Întocmeşte lunar ,,Situaţia privind execuţia bugetară’’.

 

(2) Atribuţiile exercitate în cadrul serviciului privind sănatatea si securitatea în muncă precum și domeniul informatică :

1. Controlează şi urmăreşte modul în care se aplică reglementările legislative în vigoare privind sănătatea şi securitatea în muncă,

2.Acordă consultanţă compartimentelor din cadrul instituţiei cu privire la reglementările legislative în vigoare şi normele privitoare la sănătatea şi securitatea în muncă,

3. Asigură instruirea şi informarea personalului în probleme de sănătate şi securitate în muncă, instructaj (introductiv general, la locul de muncă şi periodic);

4 .Ține şi completează fişele de instructaj individual;

5. Identifică factorii de risc de accidente şi îmbolnăviri profesionale, stabileşte nivelul de risc pentru fiecare loc de muncă din instituţie;

6. Cercetează, înregistrează, declară şi ţine evidenţa accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, a accidentelor tehnice şi a avariilor;

7.Elaborează instrucţiuni de securitate a muncii proprii instituţiei;

8. Elaborează, împreună cu conducerea instituţiei, lista cu dotarea echipamentelor de protecţie şi de lucru a salariaţilor;

9.Se preocupă de permanenta perfecţionare în domeniul de activitate;

10.Gestionarea în sistem informatic, a băncilor de date necesare Poliţiei Locale: evidenţa persoanelor contraveniente, evidenţa persoanelor avertizate în scris, evidenţa rezultatelor muncii zilnice a fiecărui agent, evidenţa proceselor verbale;

11. Întreţinerea biroticii şi a comunicaţiilor specifice activităţii compartimentului.

12. Asigură adaptarea permanentă a sistemului informaţional la modificările legislative apărute;

13. Administrează reţeaua internet;

14. Gestionează conectarea utilizatorilor din cadrul Poliţiei Locale Oradea la reţeaua internet;

15. Asigură gestiunea site-ului Poliţiei Locale Oradea precum şi postarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi interese în condiţiile legii;

16. Urmăreşte traficul de utilizare a reţelei internet;

17. Asigură asistenţa tehnică celorlalte compartimente în vederea exploatării raţionale a echipamentului informatic cât şi pentru utilizarea eficientă şi corectă a aplicaţiilor informaticii implementate;

18. Stabileşte necesarul de tehnică de calcul, precum şi aplicaţiile informatice ce urmează a fi achiziţionate / produse in-house, pe parcursul unui an calendaristic;

19. Intreţine echipamentul informatic;

20. Gestionează sistemul de supraveghere video;

21. Colaborează cu medicul de medicina muncii în vederea asigurării examenului medical şi angajarea în muncă şi controlului medical periodic în colaborare cu consilierul din cadrul Compartimentului Resurse Umane, prin atribuţii partajate conform legii şi a fişei postului, referitoare la implementarea tuturor procedurilor referitoare la activitatea de securitate şi sănătate în muncă, conform prevederilor legale în vigoare şi în baza deciziilor conducerii Poliţiei Locale Oradea.

 

(3) Atributiile exercitate în cadrul serviciului privitoare la gestiunea proceselor verbale de constare a contravenţiilor:

1. Introduc în baza de date procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor întocmite de poliţiştii locali pentru nerespectarea prevederilor legale de către persoanele fizice şi juridice, precum și introducerea în baza de date a Fișelor de Intervenție la Evenimente, respectiv a proceselor-verbale de infracțiuni întocmite de către agenții de Poliția municipiului Oradea aflați în patrulă mixtă cu polițiștii locali;

2. Trimit de îndată, prin poştă, cu confirmare de primire, la adresa (domiciliul/sediul) contravenientului, procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contraventiilor care nu au fost semnate de către contravenient;

3. Predau poliţiştilor locali spre afişare la domiciliul/sediul contravenientului procesele-verbale necomunicate (nu au fost semnate de primire sau plicurile cu confirmare de primire au fost returnate);

4. Operează în baza de date modificările intervenite în situaţia proceselor-verbale: confirmarea de primire a proceselor-verbale transmise prin poştă, procesul-verbal de afişaj, achitarea, debitarea, executarea silită, etc.;

5. Xeroxează procesele-verbale şi actele care confirmă luarea la cunoştinţă a proceselor-verbale, pentru a le transmite spre luare în debit de către primăriile din localităţile unde îşi au domiciliul/sediul contravenienţii;

6. Întocmesc adrese de înaintare şi le trimite primăriilor unde îşi au domiciliul/sediul contravenienţii, procesele-verbale şi actele care confirmă luarea la cunoştinţă a proceselor-verbale în vederea luării în debit;

7. Operează în baza de date confirmarea debitării proceselor-verbale;

8. Operează în baza de date achitarea amenzilor pe baza chitanţelor de plată;

9. Xeroxează actele solicitate de către consilierii juridici din cadrul Primăriei Municipiului Oradea şi le comunică acestora în vederea reprezentării instituţiei în cazul proceselor-verbale contestate în instanţă;

10. Răspund la solicitările instanţei privind transmiterea actelor care au stat la baza întocmirii proceselor-verbale sau transmiterea documentelor anexate proceselor-verbale;

11. Întocmesc situaţii privind numărul de procese-verbale emise de poliţiştii locali;

12. Răspund de gestionarea corectă şi păstrarea în bune condiţii a proceselor- verbale;

13. Execută orice alte activităţi sau misiuni dispuse de către directorul executiv sau înlocuitorul legal al acestuia, în limita de competenţă, sub rezerva legalităţii acestora.