Compartimentul Resurse Umane

 

Compartimentul Resurse Umane se subordonează şefului Serviciului Financiar Logistic Gestiune Baza de Date şi are următoarele atribuţii:

1. Implementează politica de personal stabilită de către conducerea instituţiei, respectarea prevederilor legale în materie, pregătirea profesională a personalului, evaluarea periodică şi atestarea acestuia.

2. Propune conducerii Poliţiei Locale Oradea strategia de asigurare cu personal şi urmăreşte implementarea acesteia;

3. În baza analizei efectuată de către conducerea instituţiei asigură întocmirea documentaţiei privind modificarea/actualizarea organigramei, a numărului total de posturi şi a statului de funcţii pentru Poliţia Locală Oradea, conform prevederilor legale;

4. Întocmeşte rapoartele de specialitate în vederea aprobării oganigramei şi a statului de funcţii, de către Consiliul Local, ori de câte ori intervin schimbări (promovare, transformare post, modificare posturi, modificare organigramă);

5. Colaborează cu personalul cu funcţii de conducere din cadrul instituţiei în vederea întocmirii fişelor de post, respectiv a fişelor de evaluare a posturilor şi ţine evidenţa acestora pentru posturile din cadrul instituţiei, conform prevederilor legale;

6. Solicită şi centralizează, conform prevederilor legale, rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, întocmite de personalul de conducere;

7. Stabileşte drepturile salariale ale personalului la angajare, la modificarea funcţiei sau a salariilor conform legislaţiei în vigoare, întocmind situaţii centralizatoare referitoare la datele personale de identificare;

8. Efectuează lucrări privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu, pe perioada nedeterminată şi determinată, precum şi acordarea tuturor drepturilor salariale conform prevederilor legale, pentru personalul din cadrul instituţiei;

9. Întocmeşte, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, deciziile de numire, încadrare, promovare, salarizare, modificare a gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, sancţionare, precum şi cele de modificare, suspendare sau încetare a raporturilor de serviciu;

10. Asigură întocmirea formalităţilor privind scoaterea la concurs a posturilor vacante şi a promovărilor în clasă şi grad profesional a personalului, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor legale şi răspunde de organizarea în condiţii optime a procedurilor specifice concursurilor- recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru funcţii publice;

11. Asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante, promovarea în clasă şi grad professional a personalului. Întocmeşte documentaţiile privind întocmirea referatelor şi deciziilor privitoare la naşterea raporturilor de serviciu pentru candidatii declarati admişi, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de concurs/examen în conformitate cu prevederile legale;

12. Răspunde şi se asigură de publicitatea posturilor vacante scoase la concurs pe pagina de Internet a instituţiei, în mass-media locală şi la sediul acesteia;

13. Întocmeşte, gestionează şi răspunde de dosarele profesionale ale funcţionarilor publici, conform prevederilor legale;

14. Asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru limita de varstă sau invaliditate, pentru personalul din Poliţia Locală Oradea. Eliberează angajatului, la îndeplinirea condiţiilor legale, actele necesare depunerii documentaţiei de pensionare la Casa Judeţeană de Pensii Bihor;

15. Eliberează, vizează periodic legitimaţii de serviciu şi urmăreşte recuperarea lor la încetarea raporturilor de serviciu;

16. Întocmeşte şi actualizează Registrul de evidenţă a funcţionarilor publici, conform legislaţiei în vigoare;

17. Răspunde de întocmirea şi trimiterea către ANFP a planului de ocupare a funcţiilor publice, aprobat de către conducătorul instituţiei şi ulterior pe baza avizului obţinut de întocmirea raportului de specialitate în vederea adoptării prin hotărâre a Consiliului Local;

18. Răspunde de evidenţa concediilor de odihnă, de boală, de studii cu sau fără plată şi nevoi personale aprobate conform prevederilor legale şi asigură introducerea acestora în baza de date; 19. Răspunde de întocmirea situaţiei privind planificarea concediilor de odihnă, în vederea aprobării de către conducătorul instituţiei şi umăreşte respectarea ei;

20. Răspunde de întocmirea Planului de formare profesională al angajaţilor pe care îl supune aprobării conducătorului instituţiei;

21. Răspunde de evidenţa planificării şi participării angajaţilor la diverse forme de perfecţionare profesională;

22. Colaborează cu medicul de medicina muncii în vederea asigurării examenului medical la angajare şi a controlului medical periodic, care cuprinde şi testarea psihologică anuală a personalului;

23. Întocmeşte, foile de prezenţă colectivă, lunar.

24. Răspunde de pontajele întocmite lunar în această bază;

25. Realizează planificarea lunară a serviciilor de permanenţă, a angajaţilor din Poliţia Locală Oradea şi întocmeşte, zilnic, Buletinul Posturilor aprobat de către directorul executiv;

26. Asigură legătura Instituţiei cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Bucureşti;

27. Întocmeşte situaţiile semestriale pentru D.G.F.P.Bihor;

28. Răspunde de implementarea standardului de calitate ISO în cadrul Compartimentului;

29. Răspunde de publicitatea, implementarea, monitorizarea Codului de conduită al funcţionarilor publici (Legea nr.7/2004);

30. Întocmeşte diferite situaţii statistice;

31. Execută orice alte activităţi sau misiuni dispuse de către seful de serviciu si conducerea institutiei, sau înlocuitorul legal al acestuia, în limita de competenţă, sub rezerva legalităţii acestora.

 

Compartimentul Secretariat şi Relaţii cu publicul

 

(1) Compartimentul Secretariat şi relaţii cu publicul se subordonează nemijlocit directorului executiv al Poliţiei Locale Oradea.

(2) Compartimentul are următoarele atribuţii principale:

1. Organizează şi asigură evidenţa documentelor în cadrul Poliţiei Locale Oradea;

2. Primeşte, înregistrează şi prezintă conducerii întreaga corespondenţă şi o repartizează conform rezoluţiei, electronic şi prin Registrul de numere;

3. Asigură relaţiile cu publicul şi primirea sesizărilor scrise de la cetăţeni;

4. Execută lucrări de multiplicare, dactilografiere;

5. Asigură primirea cetăţenilor în audienţă la conducerea unităţii şi urmăreşte comunicarea în termen a răspunsurilor către petiţionari;

6. Planifică, organizează şi asigură buna desfăşurare a conferinţelor de presă;

7. Asigură respectarea prevederilor legale privind publicarea de date şi protecţia informaţiilor confidenţiale şi cu caracter intern;

8. Asigură arhivarea documentelor emise de către instituţie;

9. Execută orice alte activităţi sau misiuni dispuse de către directorul executiv sau înlocuitorul legal al acestuia, în limita de competenţă, sub rezerva legalităţii acestora;

(4) Asigură continuitatea conducerii in zilele nelucrătoare ori sărbători legale conform planificării în serviciu stabilite prin Buletinul Posturilor aprobat de către directorul executiv.