Compartiment Control Comercial

(1)Compartimentul Control Comercial se subordonează nemijlocit directorului executiv adjunct şiare ca scop asigurarea unui climat de comerţ civilizat pentru cetăţenii comunităţii, verificarea activităţii agenţilor economici în vederea asigurării aplicării şi respectării dispoziţiilor legale în domeniu.

(2) Atribuţiile poliţiştilor locali încadraţi în cadrul Compartimentului se stabilesc prin fişa postului.

(3) Atribuţiile specifice, ale agenţilor, pe domeniul Control Comercial sunt următoarele:

1. Urmăresc dezvoltarea ordonată a comerţului şi desfăşurarea activităţilor comerciale în locuri autorizate de Primar în vederea eliminării oricărei forme de comerţ ambulant neautorizat;

2. Controlează respectarea normelor legale privind comercializarea produselor agroalimentare şi industriale în pieţe, târguri şi oboare;

3. Colaborează şi sprijină organele de control sanitare, sanitar veterinare şi de protecţie a consumatorilor, în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

4. Verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului;

5. Acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;

6. Verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;

7. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea regulilor generale de comerţ stabilite prin legi, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului;

8. Verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

9. Verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

10. Verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;

11. Verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;

12. Verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;

13. Cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

14. Verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;

15. Verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele şi faptele de comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

16. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor specifice stabilte prin lege prevăzute care cad în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale;

17. Combate comerţul cu bunuri a căror provenienţă nu poate fi dovedită;

18. Controlează modul de respectare a obligaţiilor ce revin agenţilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a respectării standardelor de calitate a produselor şi serviciilor, exactitatea folosirii cântarelor şi a măsurătorilor produselor vandute, etc;

19. Verifică în incinta unităţilor de învăţământ, a căminelor şi locurilor de cazare pentru elevi şi studenţi, precum şi aleile de acces în aceste instituţii dacă se comercializează sau se expun spre vânzare băuturi alcoolice, tutun, tipărituri şi înregistrări audio-video cu caracter obscen precum şi alte mărfuri sau produse interzise de lege;

20. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni în ceea ce priveşte normele de trafic greu, iau măsuri de imobilizare a autovehiculelor conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv la parcările de domiciliu.

21. Identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Oradea sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

22. Veghează la respectarea standardelor şi a normelor privind nivelul de zgomot şi poluarea sonoră; emiterea avizelor /acordurilor de funcţionare.

23. Execută orice alte activităţi sau misiuni dispuse de către directorul executiv sau directorul executiv adjunct, în limita de competenţă, sub rezerva legalităţii acestora;

24. Întocmesc zilnic raportul cu principalele evenimente şi o prezintă şefului poliţiei locale şi adjunctului acestuia;

25. Participă la menţinerea normalităţii în ceea ce priveşte ordinea şi liniştea publică în imediata apropiere a barurilor, cluburilor, unităţilor de alimentaţie publică şi în zona lor de dispunere.

26.Îndeplinesc şi atribuţiile enumerate la art. 20 în domeniul Rutier.

27. Intervin, la solicitările dispeceratului, la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale şi întocmesc fişa de intervenţie la evenimente.

 

  •  Start 
  •  Prec 
  •  1  2  3  4  5  6  7 
  •  Următor 
  •  Sfârșit