CAPITOLUL II

CONDUCEREA INSTITUŢIEI

 

Art.7.

(1) Primarul municipiului Oradea îndeplineşte funcţia de autoritate publică executivă. Conform Legii de funcţionare a poliţiei locale Legea 155/2010. Primarul are o serie de atribuţii specifice legate de Poliţia Locală:

 

a) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale

 

şefului poliţiei locale şi adjunctul acestuia;

 

b) supune spre aprobare Consiliului local resursele materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţii

 

poliţiei locale;

 

c) îndrumă, supraveghează, controlează şi analizează activitatea poliţiei locale, ca serviciu public de

 

interes local;

 

d) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local privind organizarea şi funcţionarea poliţiei

 

locale;

 

e) evaluează activitatea poliţiei locale, potrivit criteriilor specifice stabilite de către Consiliul local;

 

f) prezintă Consiliului local, anual sau ori de câte ori este necesar, informări privind modul de funcţionare a

 

poliţiei locale;

 

g) supune spre aprobare Consiliului local regulamentul de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;

h) supune spre aprobare Consiliului local procedurile şi criteriile pentru organizarea concursului în vederea

 

ocupării funcţiei de şef al poliţiei locale;

 

i) organizează periodic consultări cu membrii comunităţii locale, cu participarea reprezentanţilor IPJ Bihor şi

 

a Poliţiei municipiului Oradea şi ai organizaţiilor neguvernamentale, cu privire la priorităţile şi activitatea

 

poliţiei locale;

 

j) primeşte şi soluţionează sesizările cu privire la deficienţele constatate în activitatea poliţiei locale,

 

precum şi cu privire la îmbunătăţirea activităţii de pază şi menţinere a ordinii şi liniştii publice;

 

k) împuterniceşte, prin dispoziţie, poliţiştii locali ca agenţi constatatori, în oricare dintre situaţiile în care

 

această calitate îi este stabilită, prin acte normative, primarului.

 

Art.8.

(1) Poliţia Locală Oradea este condusă executiv, de către Şeful Poliţiei Locale – Director executiv – funcţie publică de conducere. Şeful poliţiei locale îşi îndeplineşte atribuţiile în mod nemijlocit sub autoritatea şi controlul primarului şi are următoarele atribuţii:

 

a) organizează, planifică şi conduce întreaga activitate a poliţiei locale;

 

b) întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător;

 

c) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale;

 

d) răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din subordine;

 

e) aprobă planurile de pază întocmite pentru obiectivele din competenţă;

 

f) studiază şi propune unităţilor beneficiare de pază introducerea amenajărilor tehnice şi a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei;

 

g) analizează trimestrial activitatea poliţiei locale şi indicatorii de performanţă stabiliţi de comisia locală de ordine publică;

 

h) asigură informarea operativă a consiliului local, IPJ Bihor, Poliţia municipiului Oradea precum şi a Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Bihor despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul

 

activităţii poliţiei locale;

 

i) reprezintă poliţia locală în relaţiile cu alte instituţii ale statului, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi

 

juridice pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege;

 

j) asigură ordinea interioară şi disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul să propună acordarea de recompense şi aplicarea de sancţiuni în condiţiile legii;

 

k) propune primarului adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activităţii;

 

l) asigură măsurile pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor şi a reclamaţiilor cetăţenilor, în conformitate cu prevederile legale;

 

m) organizează şi participă la audienţele cu cetăţenii;

 

n) întocmeşte sau aprobă aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competenţei;

 

o) coordonează activitatea de evidenţă, aprovizionare, de repartizare, de întreţinere şi de păstrare, în condiţii de siguranţă, a armamentului şi a muniţiei din dotare;

 

p) urmăreşte modul de echipare a personalului cu uniforme şi însemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea şi utilizarea corespunzătoare a acestora;

 

q) întreprinde măsuri de aprovizionare şi menţinere în stare de funcţionare a aparaturii de pază şi alarmare, radiocomunicaţii şi a celorlalte amenajări destinate serviciului de pază şi ordine;

 

r) menţine legătura permanentă cu beneficiarii privind modul în care se desfăşoară activitatea de pază, semnalează neregulile referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi propune măsurile

 

necesare pentru creşterea eficienţei pazei;

 

s) analizează contribuţia funcţionarilor publici din poliţia locală la menţinerea ordinii şi liniştii publice, la constatarea contravenţiilor în domeniile prevăzute de lege şi ia

 

măsuri de organizare şi îmbunătăţire a acesteia;

 

t) organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de către funcţionarii publici din poliţia locală;

 

u) organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;

 

v) organizează activităţile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor;

w) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.

 

(2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, şeful poliţiei locale emite decizii cu caracter obligatoriu pentru întregul personal din subordine.

 

(3) În cazul poliţiei locale organizate ca instituţie publică de interes local cu personalitate juridică, şeful poliţiei locale, în condiţiile legii, numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea,

 

modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale personalului, cu excepţia sa şi a adjunctului său.

 

(4) Şeful Poliţiei Locale Oradea are funcţia de ordonator terţiar de credite.

 

Art.9.

Din conducerea executivă a Poliţiei Locale face parte şi un director executiv adjunct a cărui atribuţii şi responsabilităţi sunt prevăzute prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al

Poliţiei Locale şi prin fişa postului precum şi alte atribuţii dispuse de către Şeful Poliţiei Locale. Compartimentele direct subordonate se stabilesc prin Organigrama aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local Oradea.

 

Art.10.

 

(1) Conducerea instituţiei are următoarele drepturi, conform Codului Muncii:

 

  • să stabilească organizarea şi funcţionarea instituţiei;
  • să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii;
  • să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
  • să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
  • să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzatoare, potrivit legii,
  • statulului funcţionarilor publici, respectând principiile legislaţiei muncii din România, a Acordului colectiv aplicabil şi a prezentului Regulamentului intern;
  • să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora, baza prevederilor legale în vigoare.

 

 

(2) Conducerii instituţiei îi revin în principal următoarele obligaţii:

 

- să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;

 

- să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;

 

- să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din acordul colectiv aplicabil, şi rapoartele de serviciu;

 

- să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a instituţiei, cu excepţia informaţiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea instituţiei;

 

- să se consulte cu sindicatul „LEX POL LOC” în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele angajaţilor;

 

- să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;

 

- să reţină membrilor de sindicat contribuţia lunară pe care să o vireze în contul Sindicatului Naţional

Lex Pol Loc;

 

- să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevazute de lege;

 

- să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;

 

- să elibereze la cererea Sindicatului Naţional Lex Pol Loc date referitoare la angajaţi , conform prevederilor legale în vigoare;

 

- să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor;

 

- să asigure protecţia funcţionarului public împotriva ameninţărilor, violenţelor, faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victimă în exercitarea funcţiei publice sau în legătură cu aceasta.

 

Pentru garantarea acestui drept, autoritatea sau instituţia publică va solicita sprijinul organelor abilitate, potrivit legii;

 

- să îl despăgubească pe funcţionarul public în situaţia în care acesta a suferit, din culpa autorităţii sau instituţiei publice, un prejudiciu material în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.

 

- În cazul în care din diferite motive se va schimba sediul Poliţiei Locale Oradea – instituţia se obligă să pună la dispoziţia Sindicatului reprezentativ –

 

Sindicatul Naţional al poliţiştilor locali Lex Pol Loc un alt sediu (încăpere ) cu dotările necesare.

 

 

(3) Directorul executiv poate delega competenţe de coordonare a activităţii compartimentelor din organigrama instituţiei prin decizie de numirea unui poliţist local pentru fiecare dintre compartimente, pentru asigurarea tuturor atribuţiilor date de lege în competenţa acestuia, având în vedere că organigrama are 2 posturi de conducere. Atribuţiile coordonatorilor de compartimente vor fi stabilite prin fişa postului.