CAPITOLUL XII

DISCIPLINA MUNCII, ABATERI DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNILE APLICABILE

PROCEDURA DISCIPLINARĂ

RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ

 

 

Funcţionarii publici

 

Art.79.

Încălcarea de către funcţionarii publici, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz.

 

Art.80.

Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţine şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege şi de prezentul regulament, constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora.

 

 

Art.81.

 

Constituie abatere disciplinară următoarele fapte:

 

a) întârzierea sistematică în efectuarea sarcinilor de serviciu;

 

b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;

 

c) absenţe nemotivate de la serviciu;

 

d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;

 

e) intervenţia sau stăruinţa pentru rezolvarea unor cereri în afara cadrului legal;

 

f) nerespectarea secretului profesional sau confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter;

g) manifestări care aduc atingere prestigiului instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea;

 

h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;

 

i) refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu ;

 

j) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii;

 

k) consumul de băuturi alcoolice în timpul programului sau prezentarea la program în stare de ebrietate;

 

l) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcţiei publice şi funcţionarilor publici;

 

m) nerespectarea prevederilor prezentului Regulament Intern.

 

Art.82.

Alte abateri disciplinare:

 

a) nepredarea sumelor rezultate din încasări de către agenţi precum şi a sumelor rezulate în urma confiscărilor în termen de 24 h (zile lucrătoare) funcţionarului din cadrul Compartimentului Financiar Logistic cu atribuţii în acest sens;

 

b) nepredarea proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în termen de maximum 72 h ( zile lucrătoare ) la funcţionarul cu atribuţii în acest sens- Compartimentul Gestiune PV şi Baze de Date, sau la înlocuitorul acestuia sau secretariatul Poliţiei Locale; Procesele verbale de constatare

 

şi sancţionare a contravenţiilor vor fi însoţite în mod obligatoriu de toate documentele care au stat la baza întocmirii acestora (poze, etc...)

 

c) nepredarea, neîntocmirea fişei de parcurs a autovehiculului sau întocmirea defectuoasă a acesteia, precum şi neînregistrarea în Registrul de ieşiere în cursă;

 

d) afişarea proceselor verbale prin întocmirea unui proces verbal de afişaj în termenul legal, după preluarea pe semnătură de la consilierii cu atribuţii în domeniu- Comaprtimentul Gestiune PV şi Baze de Date şi Compartimentul Secretariat Relaţii cu publicul;

 

e) nepredarea către Comaprtimentul Resurse Umane a oricărei modificări intervenite în situaţia individuală a angajaţilor- modificare adresă de domiciliu, preschimbare carte de identitate, acte stare civilă, certificat de naştere copii;

f) nedepunerea actului- concediu de incapacitate temporară de muncă- concediu medical- la

 

Compartimentul Resurse Umane până la data de 3 a lunii următoare pentru luna anterioară, în vederea întocmirii documentelor privitoare la salarizarea personalului;

 

g) neprezentarea pozelor, realizate ca dovadă a contravenţiilor constatate, la umplerea cardului de memorie a aparatului foto de serviciu, pentru descărcarea şi stocarea acestora de către funcţionarul din cadrul Comaprtimentul Gestiune PV şi Baze de Date;

h) depăşirea termenului legal de răspuns în cazul unei lucrări repartizate;

 

i) pontarea prin cartelare a angajaţilor instituţiilor cu sediul în Primăria municipiului Oradea de către poliţiştii locali cu atribuţii în ceea ce priveşte Punctul de informaţii de la Acces Poartă Primărie.

 

Art.83.

Abaterile de la prezentul regulament săvârşite de salariaţi atrag răspunderea corespunzătoare din partea acestora.

 

Art.84.

 

(1) Sancţiunile disciplinare sunt:

 

a) mustrare scrisă;

 

b) diminuarea drepturilor salariale cu 5 – 20% pe o perioadă de până la 3 luni;

 

c) suspendarea dreptului de promovare în funcţia publică pe o perioadă de 1 – 3 ani;

 

d) retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la un an;

 

e) destituirea din funcţia publică.

 

(2) Sancţiunile disciplinare se radiază de drept, după cum urmează:

 

a) în termen de 6 luni de la aplicare, sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 77 alin.(1) lit. a) din Legea 188/1999;

 

b) în termen de un an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate, sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (1) lit. b)-d) din Legea nr. 188/1999;

 

c) în termen de 7 ani de la aplicare, sancţiunea prevăzută la art. 77 alin. (1) lit. e) din Legea 188/1999.

 

(4) La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a funcţionarului public, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate în condiţiile prezentei legi.

(5) Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 1 an de la data sesizării comisiei de disciplină cu privire la săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii abaterii disciplinare.

 

(6) În cazul în care fapta funcţionarului public a fost sesizată ca abatere disciplinară şi ca infracţiune, procedura angajării răspunderii disciplinare se suspendă până la dispunerea neînceperii urmăririi penale, scoaterii de sub urmărire penală ori încetării urmăririi penale sau până la data la care instanţa judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal.

 

(7) Pe perioada cercetării administrative, în situaţia în care funcţionarul public care a săvârşit o abatere disciplinară poate influenţa cercetarea administrativă, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice are obligaţia de a interzice accesul acestuia la documentele care pot influenţa cercetarea sau, după caz, de a dispune mutarea temporară a funcţionarului public în cadrul altui compartiment sau altei structuri a autorităţii ori instituţiei publice.

 

Art.85.

(1) Sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 77 alin. (3) lit. a) din Legea 188/1999 se poate aplica direct de către persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică.

 

(2) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. b) – e) din Legea 188/1999 se aplică de persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică, la propunerea comisiei de disciplină.

 

(3) Sancţiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei săvârşite şi după audierea funcţionarului public. Audierea funcţionarului public trebuie consemnată în scris, sub sancţiunea nulităţii. Refuzul funcţionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile disciplinare care i se impută se consemnează într-un proces-verbal.

 

(4) În cadrul Poliţiei Locale Oradea funcţionează Comisia de disciplină, constituită conform legii, care cercetează faptele sesizate ca abateri disciplinare şi propune sancţiunile disciplinare aplicabile salariaţilor care le-au săvârşit.

 

Activitatea şi atribuţiile comisiei de disciplină

 

Art.86.

 

(1) Activitatea comisiei de disciplină are la bază următoarele principii:

 

a) prezumţia de nevinovăţie;

 

b) garantarea dreptului la apărare;

 

c) contradictorialitatea;

 

d) proporţionalitatea;

 

e) legalitatea sancţiunii;

 

f) unicitatea sancţiunii;

 

g) celeritatea procedurii;

 

h) obligativitatea opiniei.

 

(2) Comisia de disciplină îşi desfăşoară activitatea numai în baza unei sesizări scrise, în limitele şi raportat la obiectul acesteia.

 

(3) Refuzul unui membru al comisiei de disciplină de a-şi exprima opinia sau abţinerea de la vot pe parcursul cercetării administrative constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii.

 

Art.87.

Atribuţiile comisiei de disciplină sunt cele stabilite prin H.G. nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină (actualizată).

 

PROCEDURA DISCIPLINARĂ

 

Conform H.G. nr. 1.344 din 31 octombrie 2007 (actualizată) privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină.

 

Sesizarea comisiei de disciplină

 

Art.88.

 

(1) Comisia de disciplină poate fi sesizată de orice persoană care se consideră vătămată prin fapta unui funcţionar public.

 

(2) Sesizarea se depune la Registratura Poliţiei Locale Oradea. Sesizarea se transmite secretarului comisiei de disciplină în termen de maximum 3 zile lucrătoare.

 

(3) Sesizarea se formulează în scris şi trebuie să cuprindă următoarele elemente:

 

a) numele, prenumele, domiciliul sau, după caz, locul de muncă şi funcţia deţinută de persoana care a formulat sesizarea ori denumirea şi sediul persoanei juridice, precum şi numele şi funcţia reprezentantului legal;

 

b) numele şi prenumele funcţionarului public a cărui faptă este sesizată ca abatere disciplinară şi denumirea autorităţii sau a instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;

 

c) descrierea faptei care constituie obiectul sesizării şi data săvârşirii acesteia;

 

d) prezentarea dovezilor pe care se sprijină sesizarea;

 

e) adresa de corespondenţă, dacă este alta decât cea prevăzută la lit. a);

 

f) data;

 

g) semnătura.

 

 

Art.89.

Sesizarea se formulează în scris şi trebuie să cuprindă elemente stabilite de lege şi se depune în termen de maximum 1 an şi 6 luni de la data săvârşirii faptei sesizate ca abatere disciplinară şi trebuie însoţită, atunci când este posibil, de înscrisurile care o susţin.

Dispoziţii generale privind procedura cercetării administrative

 

Art.90.

(1) Procedura cercetării administrative este obligatorie pentru aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute la Art. 77 alin. (3) lit. b)-e) din Legea nr. 188/1999, (republicată), precum şi în cazul în care sancţiunea disciplinară prevăzută la Art. 77 alin. (3) lit. a) din acelaşi act normativ a fost contestată la conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.

 

(2) Procedura cercetării administrative constă în:

 

a) audierea persoanei

 

b) administrarea probelor propuse de părţi

 

c) dezbaterea cazului.

 

Convocarea membrilor comisiei de disciplină şi a persoanelor care urmează a fi audiate

 

Art.91.

(1) Convocarea membrilor comisiei de disciplină sau a persoanelor desemnate să efectueze cercetarea administrativă se face prin adresă, de către secretarul comisiei de disciplină, la solicitarea preşedintelui acesteia.

 

(2) Comunicarea adresei se face personal, cu semnătură de primire, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin poşta electronică. Dovezile de comunicare se depun la dosar.

 

Art.92.

(1) Convocarea persoanelor care urmează a fi audiate, pentru prezentarea în faţa comisiei de disciplină sau în faţa persoanelor desemnate să efectueze cercetarea administrativă, se face de către preşedintele comisiei de disciplină, prin citaţie.

 

(2) Citaţia este individuală şi cuprinde elemente constitutive stabilite de lege.

 

(3) Comunicarea citaţiei şi a tuturor actelor de procedură se face de către secretarul comisiei de disciplină, personal, cu semnătură de primire, sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Dovezile de comunicare se depun la dosar.

 

Audierea

 

Art.93.

(1) Persoana care a formulat sesizarea se audiază separat de funcţionarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară. La solicitarea uneia dintre părţi şi cu acordul celeilalte, audierea se poate realiza în prezenţa persoanei care a formulat sesizarea şi a funcţionarului public a cărui faptă a fost sesizată.

 

(2) Audierea se consemnează într-un proces verbal distinct, care conţine întrebările formulate de membrii comisiei de disciplină şi răspunsurile persoanei audiate.

 

Administrarea probelor

Art.94.

Mijloacele de probă care nu au fost solicitate iniţial nu vor mai putea fi invocate în faţa comisiei de disciplină, conform prevederilor legale în vigoare.

 

Art.95.

Administrarea probelor presupune analizarea probelor propuse în timpul audierii de către persoana care a formulat sesizarea şi de către funcţionarul public a cărui faptă este cercetată, precum şi a probelor pe care comisia de disciplină le consideră necesare.

 

Art.96.

Comisia de disciplină are obligaţia de a asigura accesul neîngrădit al persoanei care a formulat sesizarea şi al funcţionarului public a cărui faptă a fost sesizată la documentele utilizate în sau rezultate din activitatea comisiei de disciplină privind fapta sesizată ca abatere disciplinară.

 

Art.97.

În cazul în care sunt indicii că fapta săvârşită de funcţionarul public poate angaja răspunderea civilă, contravenţională sau penală, comisia de disciplină are obligaţia de a lua măsurile legale ce se impun în vederea sesizării organelor abilitate.

 

 

Dezbaterea cazului

 

Art.98.

Dezbaterea cazului se face de către comisia de disciplină pe baza:

 

a) proceselor-verbale de şedinţă;

 

b) proceselor-verbale de audiere a persoanei care a formulat sesizarea şi a funcţionarului public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară;

 

c) probelor administrate;

 

d) raportului persoanelor desemnate să efectueze cercetarea administrativă în condiţiile prevăzute la Art. 31 din Hotărârea nr. 1.344 din 31 octombrie 2007 (actualizată) dacă s-a dispus efectuarea procedurilor de cercetare administrativă.

 

Art.99.

Comisia de disciplină poate să propună, în urma dezbaterii cazului:

 

a) aplicarea uneia dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la Art. 77 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 188/1999 (republicată), în cazul în care s-a dovedit săvârşirea unei abateri disciplinare;

 

b) clasarea sesizării, atunci când nu se confirmă săvârşirea unei abateri disciplinare.

 

Finalizarea procedurii de cercetare administrativă

 

Art.100.

(1) Procedura de cercetare administrativă se finalizează:

 

a) la închiderea dezbaterii cazului;

 

b) în termen de 3 luni de la data încetării raporturilor de serviciu ale funcţionarului public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară, cu excepţia situaţiei prevăzute la lit. c), în măsura în care funcţionarul public a cărui faptă a fost cercetată nu redobândeşte calitatea de funcţionar public în această perioadă;

 

c) la data decesului funcţionarului public.

 

Art.101.

(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării procedurii cercetării administrative, comisia de disciplină întocmeşte un raport cu privire la sesizarea în cauză.

 

(2) Raportul comisiei de disciplină se aduce la cunoştinţa persoanei care are competenţa legală de aplicare a sancţiunii disciplinare, persoanei care a formulat sesizarea şi funcţionarului public a cărui faptă a fost sesizată.

 

Aplicarea şi contestarea sancţiunii disciplinare

 

Art.102.

(1) În termen de 10 zile calendaristice de la data primirii raportului comisiei de disciplină, persoana care are competenţa legală de a aplica sancţiunea disciplinară va emite actul administrativ de sancţionare.

 

(2) În cazul în care persoana care are competenţa legală de a aplica sancţiunea disciplinară aplică o altă sancţiune decât cea propusă de comisia de disciplină, are obligaţia de a motiva această decizie.

 

(3) Actul administrativ de sancţionare se comunică în termen de maximum 5 zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1):

 

a) compartimentelor cu atribuţii în domeniul resurselor umane din cadrul instituţiei sau autorităţii publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară;

b) comisiei de disciplină care a elaborat şi transmis raportul;

 

c) funcţionarului public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară;

d) persoanei care a formulat sesizarea.

 

 

(4) Funcţionarul public nemulţumit de sancţiunea disciplinară aplicată o poate contesta, în condiţiile legii, la instanţa de contencios administrativ competentă.