CAPITOLUL XIX

DISPOZIŢII FINALE

 

 

Art.149.

Prezentul regulament intern s-a întocmit în baza prevederilor:

 

- Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală (republicată şi actualizată);

 

- Legii nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici (republicată şi actualizată);

 

- Legii nr. 155/2010 a poliţiei locale (actualizată)

 

- H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale (actualizată)

 

- Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitătii publice, a funcţiilor publice

 

şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (actualizată);

 

- Legea – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

 

- Legii nr.7/2004 privind codul de conduită a1 funcţionarilor publici (republicată);

 

- Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (actualizată);

 

- Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ (actualizată);

 

- Legii nr.53/2003 – Codul muncii, (cu modificările ulterioare);

 

- Legii nr.319/2006 a securităţii şi sănătaţii în muncă, actualizată;

 

- H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitătii şi sănătăţii în

 

munca nr. 319/2006;

 

- O.U.G. nr.96/2003 privind protecţia maternitaţii la locurile de muncă (actualizată);

 

- O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare (republicată şi actualizată);

 

- H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea nornelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici (actualiztată);

 

- H.G. nr.1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici;

 

- H.G. nr.1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină (actualizată);

 

- H.G. nr.833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare ale comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective;

 

- H.G. nr.250/1992 privind concediul de odihna şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome

 

cu specific deosebit şi din uniăţile bugetare (actualizată);

 

- Legea nr.202/2002 (republicată) privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi;

 

- Legea nr.571/ 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care

 

semnalează încălcări ale legii;

 

- Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

 

- Legea 62/2011 a dialogului social(act. şi rep.)

 

- H.G. 1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul.

 

Art.150.

Prezentul regulament intern se publică pe reţeaua internă a Poliţiei Locale Oradea pentru a fi adus la cunoştinţa întregului personal, prin grija şefilor a ierarhici direcţi la adresa \\Fileserver\manevre\utilizatori\Politia Locala\Regulament Intern PLO, precum şi prin afişare la sediul Instituţiei- avizier.

 

Art.151.

Prezentul regulament intern al Poliţiei Locale Oradea intră în vigoare la data publicării/afişării acestuia şi devine obligatoriu pentru toţi angajaţii Poliţiei Locale Oradea .

 

Art.152.

(1) Orice salariat al Poliţiei Locale Oradea poate ataca dispoziţiile regulamentului intern, în termen de 30 de zile, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său.

 

(2) Salariatul care se consideră vătămat într-un drept al sau de prevederile prezentului regulament, se poate adresa în prealabil

 

Şefului Poliţiei Locale şi ulterior instanţei de contencios administrativ, pentru modificarea sau anularea actului şi repararea

 

pagubei produse.

 

Art.153.

Încălcarea prevederilor prezentului regulament intern constituie abatere disciplinara şi atrage raspunderea disciplinară.

 

Art.154.

Prevederile prezentului regulament intern se completează cu legislaţia specifică şi se actualizează potrivit legislaţiei apărute ulterior, care va reglementa activitatea din domeniul dreptului muncii, administraţiei publice locale, statutului funcţionarului public şi disciplina muncii, precum şi atunci când condiţiile specifice din societate o impun.

 

Art.155.

Pentru a facilita colaborarea cu angajaţii, documentele utilizate de Compartimentul Resurse Umane sunt postate şi actualizate pe reţeaua internă a Poliţiei Locale Oradea, la adresa \\Fileserver\manevre\utilizatori\Politia Locala\