CAPITOLUL V

OCUPAREA FUNCŢIILOR PUBLICE / MODIFICAREA, SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA

RAPORTURILOR DE SERVICIU

 

 

Art.14.

(1) Ocuparea funcţiilor publice se face potrivit modalităţilor stabilite anual prin planul de ocupare a funcţiilor publice.

 

(2) Funcţiile publice care se vacantează în cursul anului şi nu au fost prevăzute în planul de ocupare a funcţiilor publice pot fi ocupate prin recrutare, promovare, transfer şi redistribuire, în condiţiile legii.

 

(3) Intrarea în corpul funcţionarilor publici se face prin concurs de recrutare, organizat potrivit prevederilor legale.

 

(4) Concursul de recrutare se organizează în vederea ocupării unei funcţii publice pe perioadă nedeterminată.

 

(5) Prin execepţie de la prevederile alin.(4), în cazul funcţiilor publice de execuţie temporar vacante, concursul de recrutare se poate organiza şi în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie pe perioadă determinată, în condiţiile legii.

 

(6) Candidatul declarat admis la concursul de recrutare este numit, potrivit legii, în funcţia publică pentru care a candidat.

 

(7) În termen de 15 zile de la data afişării rezultatelor finale ale concursului se emite propunerea de numire a candidatului declarat admis care se comunica, în copie acestuia.

 

(8) Emiterea dispoziţiei de numire se face în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data comunicării propunerii de numire în condiţiile alin. (7).

 

(9) Fişa postului aferentă funcţiei publice se anexează la dispoziţia de numire, iar o copie a acestuia se înmânează funcţionarului public.

 

(10) Decizia de numire în funcţia publică şi fişa postului se arhivează în dosarul profesional.

 

Selectionarea, recrutarea şi numirea politiştilor locali

 

Art.15.

(1) Selectionarea, recrutarea şi numirea politiştilor locali se face conform Ghidului denumit Conditii de organizare si desfasurare a concursului pentru recrutarea unor functii publice de conducere si executie din

cadrul Poliţiei Locale aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local, actualizat periodic în funcţie de contextul legislativ sau alte modificări care impun acest lucru cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 

 

(2) Statutul de funcţionar public în cadrul Poliţiei Locale Oradea se dobândeşte în condiţiile legii.

 

Art.16.

 

(1) Concursul de recrutare va cuprinde cinci etape succesive astfel:

a) selectarea dosarelor de înscriere;

 

b) testul psihologic;

 

c) probă sportivă;

 

d) lucrare scrisă/ teste grilă pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor funcţiei sau postului;

 

e) interviu.

 

 

(2) Condiţiile generale, condiţiile specifice precum şi bibliografia concursului se stabilesc în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice.

 

 

Art.17.

 

Modificarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici de execuţie şi funcţionarilor publici de conducere are loc prin:

 

a) delegare;

 

b) detaşare;

 

c) transfer;

 

d) mutarea în cadrul altui compartiment sau altei structuri fără personalitate juridică a autorităţii sau instituţiei publice;

 

e) exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere.

 

Art.18.

 

(1) Delegarea se dispune în interesul instituţiei pe o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice într-un an.

 

(2) Funcţionarul public poate refuza delegarea numai în condiţiile stabilite de lege.

 

(3) Delegarea pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice în cursul unui an calendaristic se poate dispune numai cu acordul scris al salariatului.

 

(4) Pe timpul delegării salariatul îşi păstrează funcţia publică şi salariul, iar instituţia care îl deleagă este obligată să suporte costul integral al transportului, cazării şi al indemnizaţiei de delegare.

 

Art.19.

 

(1) Detaşarea se dispune în interesul autorităţii sau instituţiei publice în care urmează să îşi desfăşoare activitatea funcţionarul public, pentru o perioadă de cel mult 6 luni. În cursul unui an calendaristic un salariat poate fi detaşat mai mult de 6 luni numai cu acordul său scris.

 

(2) Detaşarea se poate dispune dacă pregătirea profesională a funcţionarului public corespunde atribuţiilor şi responsabilităţilor funcţiei publice, cu respectarea categoriei, clasei şi gradului profesional al acestuia. Funcţionarul public poate fi detaşat pe o funcţie publică inferioară, numai cu acordul său scris.

 

(3) Detaşarea se poate dispune şi pe o funcţie publică de conducere, cu aplicarea dispoziţiilor art. 92 alin. 1 din Legea nr. 188/1999 (republicată şi actualizată), dacă funcţionarul public îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitatea studiilor.

 

(4) Salariatul poate refuza detaşarea numai în condiţiile stabilite de lege.

 

Art.20.

 

(1) Transferul poate avea loc după cum urmează:

 

a) în interesul serviciului;

b) la cererea salariatului.

 

(2) Transferul se poate face într-o funcţie publică pentru care sunt îndeplinite condiţiile specifice prevăzute în fişa postului.

 

(3) Transferul în interesul servicului se poate face numai cu acordul scris al salariatului transferat. În cazul transferului în interesul serviciului în altă localitate, salariatul transferat are dreptul la o indemnizaţie egală cu salariul net calculat la nivelul salariului din luna anterioară celei în care se transferă, la acoperirea tuturor cheltuielilor de transport şi la un concediu plătit de 5 zile.

 

(4) Transferul în interesul serviciului se face într-o funcţie publică de aceeaşi categorie, clasa şi grad profesional cu funcţia publică deţinută de salariat sau într-o funcţie publică de nivel inferior.

 

(5) Autorităţile sau instituţiile publice au obligaţia de a afişa la sediu şi pe site-ul de internet al acestora anunţul privind ocuparea prin transfer la cerere a funcţiilor publice respective.

 

(6) Anunţul prevăzut la alin. (5) va fi făcut cu cel puţin 30 de zile anterior datei prevăzute pentru ocuparea prin transfer la cerere a funcţiilor publice.

 

(7) Funcţionarii publici interesaţi vor depune cererile de transfer, însoţite de un curriculum vitae, în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului.

 

(8) În situaţia în care sunt depuse mai multe cereri de transfer, autoritatea sau instituţia publică va organiza un interviu cu funcţionarii publici solicitanţi. Interviul va fi susţinut cu conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ori cu persoana desemnată de către acesta. Data, ora şi locul susţinerii interviului vor fi aduse la cunoştinţa solicitanţilor.

 

(9) În urma susţinerii interviului cu funcţionarii publici solicitanţi se va încheia un proces-verbal al interviului, care va fi semnat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ori de către persoana desemnată de acesta.

 

 

Art.21.

 

(1) Mutarea în cadrul altui compartiment poate fi definitivă sau temporară.

 

(2) Mutarea definitivă în cadrul altui compartiment poate avea loc în următoarele situaţii:

 

a) când se dispune de către Directorul executiv, pe o funcţie publică vacantă de aceeaşi categorie, clasă şi grad profesional sau cu repartizarea postului corespunzător funcţiei publice deţinute, cu respectarea pregătirii profesionale a funcţionarului public şi a salariului acestuia. Ambele situaţii este necesar acordul scris al funcţionarului public;

 

b) la solicitarea justificată a salariatului, cu aprobarea Directorul executiv, pe o funcţie publică de aceeaşi categorie, clasă şi grad profesional, sau pe o funcţie publică inferioară, cu respectarea pregătirii profesionale a funcţionarului public;

 

c) în alte situaţii prevăzute de dispoziţiile legale.

 

(3) Mutarea temporară în cadrul altui compartiment se dispune motivat, în interesul instituţiei, de către directorul executiv, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an, cu respectarea pregătirii profesionale şi a salariului pe care îl are funcţionarul public.

 

(4) Mutarea temporară sau definitivă în cadrul altui compartiment poate fi solicitată de funcţionarul public în cazul în care starea sănătăţii, dovedită cu certificat medical, nu îi mai permite desfăşurarea activităţii în acel compartiment. Mutarea se poate face pe o funcţie publica corespunzătoare, dacă salariatul în cauza este apt profesional să îndeplinească noile atribuţii care îi revin.

 

Art.22.

(1) Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere se realizează prin promovarea temporară a unui funcţionar public care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea acestei funcţii publice şi care nu are în cazierul administrativ sancţiuni disciplinare neradiate în condiţiile prezentei legi.

 

(2) Dacă funcţia publică este vacantă, măsura prevăzută la alin.(1) se dispune de către Primar, pe o perioada de maximum 6 luni într-un an calendaristic, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti.

 

(3) În mod excepţional, perioada prevăzută la alin. (2) poate fi prelungită cu maximum 3 luni, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, dacă se organizează concurs de recrutare sau promovare şi funcţia publica nu a fost ocupată, în condiţiile legii.

 

(4) Dacă funcţia publică este temporar vacantă, măsura prevăzută la alin. (1) se dispune de către Primar cu respectarea prevederilor Legii 188/1999 (republicată şi actualizată).

 

(5) Dacă salariul corespunzător funcţiei publice pe care o exercită cu caracter temporar este mai mare, salariatul are dreptul la acest salariu.

 

Art.23.

(1) Raportul de serviciu se suspendă de drept atunci când funcţionarul public se află în una dintre următoarele situaţii:

 

a) este numit sau ales într-o funcţie de demnitate publică, pentru perioada respectivă;

 

b) este încadrat la cabinetul unui demnitar;

 

c) este desemnat să desfăşoare activităţi în cadrul unor misiuni diplomatice ale României ori în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale, pentru perioada respectivă;

d) desfăşoară activitate sindicală pentru care este prevăzută suspendarea în condiţiile legii;

 

e) efectuează stagiul militar, serviciul militar alternativ, este concentrat sau mobilizat;

 

f) este arestat preventiv;

 

g) efectuează tratament medical în străinătate, dacă funcţionarul public nu se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, precum şi pentru însoţirea soţului sau, după caz, a soţiei ori a unei rude până la gradul I inclusiv, în condiţiile legii;

 

h) se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, pe o perioadă mai mare de o lună, în condiţiile legii;

 

i) carantina, în condiţiile legii;

 

j) concediu de maternitate, în condiţiile legii;

 

k) este dispărut, iar dispariţia a fost constatată prin hotărâre judecătorească irevocabilă;

 

l) forţa majoră;

 

m) în cazul în care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni de natura celor prevăzute la art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999 (republicată şi actualizată);

 

n) pe perioada cercetării administrative, în situaţia în care funcţionarul public care a săvârşit o abatere disciplinară poate influenţa cercetarea administrativă, la propunerea motivată a comisiei de disciplină;

 

o) în alte cazuri expres prevăzute de lege.

 

Art.24.

(1) Raportul de serviciu se suspendă la iniţiativa salariatului în următoarele situaţii:

 

a) concediu pentru creşterea copilului în vârsta de până la 2 ani sau, în cazul copilului

 

b) cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, în condiţiile legii;

 

c) concediu pentru îngrijire a copilului bolnav în vârsta de până la 7 ani sau, în cazul

 

d) copilului cu handicap pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;

 

e) desfăşurarea unei activităţi în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale, în

 

f) alte situaţii decât cele prevăzute la art. 94 alin. (1) lit. c) din Legea 188/1999 (republicată şi actualizată);

 

g) pentru participare la campania electorală;

 

h) pentru participarea la grevă, în condiţiile legii.

 

(2) Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivată a funcţionarului public, pentru un interes personal legitim, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1) şi la art. 94 alin. (1) Legea 188/1999 (republicată şi actualizată), numai cu acordul Directorului executiv pe o perioadă de maximum 1 an.

 

(3) Cererea de suspendare a raportului de serviciu se face în scris, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data când se solicită suspendarea, cu excepţia participării la grevă, când cererea de suspendare se face cu 48 de ore înainte de declanşarea grevei.

 

Art.25.

Încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici se face prin dispoziţia primarului şi are loc în următoarele condiţii:

 

a) de drept;

 

b) prin acordul părţilor, consemnat în scris;

 

c) prin eliberare din funcţia publică;

 

d) prin destituire din funcţia publică;

 

e) prin demisie.

 

Art.26.

Raportul de serviciu încetează de drept:

a) la data decesului salariatului;

 

b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii funcţionarului public;

 

c) dacă salariatul nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 54 lit. a), d) şi f) din Legea 188/1999 (republicată şi actualizată);

 

d) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, după caz, la data comunicării deciziei de pensionare pentru limita de vârstă, pensionare anticipată, pensionare anticipată parţială ori invaliditate a funcţionarului public, potrivit legii;

 

e) ca urmare a constatării nulităţii absolute a actului administrativ de numire în funcţia publică, de la data la care nulitatea a fost constatată prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă;

 

f) când salariatul a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o faptă prevăzută la art. 54 lit. h) din Legea 188/1999 (republicată şi actualizată) sau prin care s-a dispus aplicarea unei sancţiuni privative de libertate, la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii de condamnare;

 

g) ca urmare a interzicerii exercitării profesiei sau funcţiei, ca măsura de siguranţă ori ca pedeapsa complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus interdicţia;

 

h) la data expirării termenului în care a fost ocupată pe perioada determinată funcţia publică.

 

Art.27.

(1) Eliberarea din funcţia publică va fi dispusă, în următoarele cazuri:

 

a) instituţia şi-a încetat activitatea ori a fost mutată într-o altă localitate, iar funcţionarul nu este de acord să o urmeze;

 

b) instituţia îşi reduce personalul ca urmare a reorganizării activităţii, prin reducerea postului ocupat de funcţionarul public;

 

c) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia publică ocupată de către funcţionarul public a eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus reintegrarea;

 

d) pentru incompetenţa profesională, în cazul obţinerii calificativului "nesatisfăcător" la la evaluarea performanţelor profesionale individuale;

 

e) funcţionarul public nu mai îndeplineşte condiţiile specifice de ocupare a funcţiei publice starea sănătăţii fizice sau/şi psihice a funcţionarului public, constatată prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, nu îi mai permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare funcţiei publice deţinute;

 

 

(2) În cazul eliberării din funcţia publică, se acordă salariatului un preaviz de 30 de zile calendaristice. În perioada de preaviz, Directorul executiv poate acorda celui în cauză reducerea programului de lucru, pâna la 4 ore zilnic, fără afectarea drepturilor salariale cuvenite.

 

(3) În cazul eliberării din funcţia publică, în perioada de preaviz, dacă în cadrul autorităţii sau instituţiei publice există funcţii publice vacante corespunzătoare, aceasta are obligaţia de a le pune la dispoziţie funcţionarilor publici.

 

(4) Dacă nu există funcţii publice vacante corespunzătoare în cadrul instituţiei publice, instituţia publică are obligaţia de a solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în perioada de preaviz, lista funcţiilor publice vacante. În cazul în care există o funcţie publică vacantă corespunzătoare, identificată în perioada de preaviz, funcţionarul public va fi transferat în interesul serviciului sau la cerere.

 

(5) Reducerea unui post este justificată dacă atribuţiile aferente acestuia se modifică în proporţie de peste 50% sau dacă sunt modificate condiţiile specifice de ocupare a postului respectiv, referitoare la studii.

 

(6) În cazul reorganizării activităţii prin reducerea posturilor, instituţia nu poate înfiinţa posturi similare celor desfiinţate pentru o perioadă de un an de la data reorganizării.

 

(7) Funcţionarul public de conducere are prioritate la ocuparea unei funcţii publice vacante la nivel inferior.

 

(8) Persoanele care ocupă funcţii de conducere în instituţiile publice care sunt supuse restructurării vor fi trecute pe un post vacant în cadrul structurii organizatorice aprobate potrivit legii.

 

(9) În cazul în care postul vacant este inferior postului aferent funcţiei de execuţie a persoanei care a ocupat funcţia de conducere, postul vacant va fi transformat la acel nivel.

 

(10) În situaţia în care în cadrul instituţiei, nu există un post vacant, se transformă postul propriu al persoanei care a ocupat funcţia de conducere la nivelul funcţiei de execuţie avute de aceasta.

 

Art.28.

Destituirea din funcţia publică se dispune, ca sancţiune disciplinară aplicată pentru motive imputabile salariatului în următoarele cazuri:

 

a) pentru săvârşirea repetată a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut consecinţe grave;

 

b) dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar funcţionarul public nu acţionează pentru încetarea acestuia într-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate.

 

Art.29.

(1) Funcţionarul public poate să comunice încetarea raporturilor de serviciu prin demisie, notificată în scris Directorului executiv. Demisia nu trebuie motivată şi produce efecte după 30 de zile calendaristice de la înregistrare la Registratura Instituţiei.

 

(2) La încetarea raportului de serviciu funcţionarul public îşi păstrează drepturile dobândite în cadrul carierei, cu excepţia cazului în care raportul de serviciu a încetat din motive imputabile acestuia.

 

 

(3) În cazul în care raportul de serviciu a încetat din motive pe care funcţionarul public le consideră netemeinice sau nelegale, acesta poate cere instanţei de contencios administrativ anularea actului administrativ prin care s-a constatat sau s-a dispus încetarea raportului de serviciu.