CAPITOLUL VIII

 

PROMOVAREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI

 

Art. 43.

(1) Promovarea reprezintă modalitatea de dezvoltare a carierei funcţionarilor publici prin ocuparea, în condiţiile legii, a unei:

 

a) funcţii publice cu grad profesional superior celui deţinut anterior promovării;

 

b) funcţii publice dintr-o clasă superioară, ca urmare a obţinerii unei diplome de nivel superior şi a promovării examenului sau concursului organizat în acest sens;

 

c) funcţii publice de conducere ca urmare a promovării examenului sau concursului organizat în acest sens, în condiţiile prezentei hotărâri.

 

 

(2) Pentru promovarea în grad profesional şi în clasă nu este necesară existenţa unei funcţii publice vacante de nivel superior celei detinute.

 

 

Promovarea în grad profesional

 

Art.44.

(1) Funcţionarii publici pot promova într-un grad profesional superior pe bază de examen sau concurs, în limita funcţiilor publice rezervate promovării din planul de ocupare a funcţiilor publice şi în limita fondurilor bugetare.

 

Art.45.

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

 

b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani;

 

c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

 

 

Promovarea în funcţii publice de conducere

 

Art.46.

(1) Funcţionarii publici pot promova într-o funcţie publică de conducere vacantă, pe bază de examen sau concurs.

 

(2) Concursul sau examenul pentru promovare în funcţiile publice de conducere se organizează cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, în conformitate cu competenţele stabilite conform legii pentru organizarea concursului de recrutare.

 

(3) Pentru a participa la concursul de promovare într-o funcţie publică de conducere, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 

a) să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

 

b) să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

 

c) să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului;

 

d) să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (6) din Legea 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici (republicată);

 

e) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

 

 

Promovarea în clasă

 

Art.47.

(1) În urma dobândirii unei diplome de studii de nivel superior, funcţionarii publici de execuţie au dreptul de a participa la examenul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice într-o clasă superioară celei în care sunt încadraţi, dacă studiile absolvite sunt în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau dacă autoritatea ori instituţia publică apreciază că studiile absolvite sunt utile pentru desfăşurarea activităţii.

 

(2) Promovarea în clasă se face prin transformarea postului ocupat de funcţionarul public ca urmare a promovării examenului.