CAPITOLUL IX

DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI ALE SALARIAŢILOR

 

 

Drepturile funcţionarilor publici

 

Art.49.

 

(1) Drepturile funcţionarilor publici sunt prevăzute în Capitolul V, secţiunea I din Legea nr.188/1999.

 

(2) Drepturile salariale ale funcţionarilor publici care ocupă funcţii publice de conducere, generale şi specifice sunt formate din, constituind salariul de bază:

 

- salariul de încadrare ,

 

- îndemnizaţia de conducere după caz,

 

- spor de vechime,

 

- spor de misiune permanentă (25 %)- aplicat la salariul de încadrare,

 

- spor de condiţii vătămătoare (15%) aplicat la suma formată din salariul de încadrare, sporul de conducere, după caz şi sporul de vechime,

 

- drepturi salariale conform art. 14 din Legea 258/2010- respectiv stimulente;

 

(3) Funcţionarii publici cu statut general primesc şi o sumă pentru decontarea cheltuielilor de transport;

 

(4) Personalul care ocupă funcţii publice de conducere precum şi poliţiştii locali beneficiază de normă de hrană în cuantum stabilit prin Hotărâre a Consiliului Local Oradea precum şi de sporul pentru munca de teren (7%).

 

(5) Modul de aplicare concret al prevederilor referitoare la norma de hrană în cuantum lunar net de 630 lei începând cu luna ianuarie 2012 este următorul:

 

1. Norma de hrană a fost adoptată prin HCL 810 din 13.12.2012, având la bază raportul de specialitate nr.6788/07.12.2011 precum şi nota de fundamentare nr. 6452/24.11.2011.

 

2. Norma de hrană s-a stabilit ca şi cuantum lunar, indiferent de numărul zilelor calendaristice, 30 sau 31, prin înmulţirea cuantumului pe zi caledaristică dedus din cuantumul stabilit prin OMAN – 25 lei supus la procentul de reducere şi de creştere a salariilor în sistemul bugetar în anul 2011 ( fluctuaţia drepturilor salariale) Rezultatul a fost rotunjit în jos până la întreg - 21 lei/zi calendaristică. Modalitatea de calcul este prevăzută în Nota de fundamentare nr. 6452/24.11.2011.

 

3. Norma de hrană compensează efortul fizic şi psihic prelungit precum şi complexitatea activităţilor desfăşurate în timpul programului de lucru. De aceea, conform Notei de fundamentare acesta se aplică numai la perioadele de lucru şi pe perioada concediului de odihnă. Sunt excluse perioadele de concediu medical-incapacitate temporară de muncă – zile calendaristice, pe perioada concediului de maternitate, pe perioada concediului pentru îngrijirea şi creşterea copilului până la vârsta de 2 ani sau, după caz 3 ani, pe perioada concediilor fără plată, pe perioada suspendării raportului de serviciu, pe perioada delegaţiilor.

 

4. Norma de hrană se aplică proporţional cu perioada lucrată, cu perioada sau zilele de recuperări ale orelor suplimentare şi a concediilor de odihnă.

 

5. Norma de hrană se acordă pe zilele de concedii de odihnă aferente şi executate începând cu anul 2012.

 

6. Zilele de sâmbătă, duminică, zilele de sărbători legale prevăzute de Codul Muncii precum şi ziua de 12 octombrie – ziua municipiului Oradea sunt zile pe care se calculează normă de hrană conform prevederilor prezentului Regulament.

 

7. În vederea punerii în aplicare a plăţii normei de hrană se va crea un pontaj şi un stat de personal separat. Lunar se vor întocmi aceste acte de către consilierul cu atribuţii de resurse umane, sau înlocuitorul de drept al acestuia. Verificarea şi aprobarea se va realiza de către Directorul executiv al Poliţiei Locale sau înlocuitorul de drept al acestuia. Documentele mai sus menţionate se predau consilierului cu atribuţii de salarizare a personalului sau înlocuitorul de drept al acestuia, în vederea punerii în plată la aceeaşi dată cu retribuţia lunară.

Exemplu de calcul:

 

Luna martie 2012 - aprilie 2012

 
29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
J V S D L M M J V S D L M M
CO CO - - CO CO CO 8 8 - - CO CO 8

 

Zilele de 31 martie respectiv 1 aprilie se iau în considerare la plata normei de hrană precum şi zilele de 7-8 aprilie ( respectiv sâmbătă şi duminica), precum şi sărbătorile legale. În acelaşi mod se procedează la calculul perioadelor de concedii medicale scăzând numai numărul de zile calendaristice prevăzute prin actul – certificatul de concediu medical, în exemplul de mai jos 2-6 aprilie inclusiv.

Exemplu de calcul:

 

Luna martie 2012 - aprilie 2012

 

 
29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
J V S D L M M J V S D L M M
CO CO - - CM CM CM CM CM - - CO CO 8

 


În ceea ce priveşte zilele de recuperare a orelor suplimentare care se calculează ca şi zile efectiv lucrate având în vedere că nu există posibilitatea plăţii acestora şi trebuiesc compensate cu timp liber corespunzător şi a calculului perioadelor de 2 zile libere consecutive, de regulă -sâmbătă, duminică, zilele de sărbători legale prevăzute de Codul Muncii - acestea se vor executa conform exemplului de mai jos.

Exemplu de calcul:

 

Luna martie 2012 - aprilie 2012

 

 
29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
J V S D L M M J V S D L M M
R R - - R 8 8 CO CO - - R R 8

 

Zilele de 31 martie respectiv 1 aprilie se iau în considerare la stabilirea cuantumului normei de hrană pentru că fac parte din perioada de recuperări ore suplimentare ( regim de zi lucrătoare la plată) În consecinţă la plata normei de hrană aferentă lunii aprilie 2012 ziua de 1 aprilie se include în total perioadă lucrată, chiar dacă persoana nu este fizic în serviciu.

Zilele de 7 şi 8 aprilie se iau în calculul cuantumului normei de hrană acestea fiind zile când personalul poate fi chemat la serviciu, concediul de odihnă acţionând în datele de 5 respectiv 6 aprilie.

Rotunjirile în cazurile în care după aplicare rezultă o sumă – peste 50 sutimi - cuantumul normei de hrană se va rotunji în sus până la primul număr întreg. În caz contrar când rezultatul o sumă cu sub 50 sutimi cuantumul normei de hrană se va rotunji în sus până la primul număr întreg.

 

Art.50

Angajaţii care ocupa funcţii de conducere au obligaţia:

 

 • să organizeze şi să optimizeze activitatea Instituţiei prin îmbunătăţirea continuă a activităţii Compartimentelor specializate din subordine;
 • să întocmească fişa postului pentru toate posturile ocupate din subordine, conform statului de personal aprobat şi să aducă pe parcurs modificările şi completările survenite;
 • să asigure asistenţa şi supervizarea activităţilor din cadrul compartimentului;
 • să aducă la cunoştinţa subordonaţilor drepturile, obligaţiile şi răspunderile ce la revin;
 • să dea dispoziţii legale,clare şi precise;
 • să asigure încadrarea în colectiv a noilor angajaţi;
 • să prelucreze, periodic modificările legislative şi actele normative noi, specifice locurilor de muncă;
 • răspund de conduita şi atitudinea subordonaţilor în relaţia cu publicul;
 • răspund de decenţa vestimentaţiei adoptată în timpul serviciului de către subordonaţi;
 • au obligaţia de a sesiza comisia de disciplină a instituţiei în caz că, constată abateri disciplinare. În caz contrar se fac vinovaţi de tolerarea abaterilor ;
 • completează raportul de evaluare pentru angajaţii din subordine în condiţiile legii;
 • au obligaţia să organizeze şi să faciliteze integrarea debutanţilor în cadrul instituţiei prin elaborarea unui program de stagiu aprobat de către Primar care trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele puncte :

 

a) alocarea a doua ore zilnic din timpul normal de lucru studiului individual sau programelor de formare la care trebuie să participe funcţionarul public debutant, în condiţiile legii;

 

b) planificarea activităţilor ce urmează sa fie desfăşurate, în funcţie de nivelul cunoştinţelor teoretice şi al deprinderilor practice dobândite pe parcursul perioadei de stagiu.

 

În scopul cunoaşterii specificului activităţii instituţiei, funcţionarului public debutant i se va asigura posibilitatea de a asista la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către functionarii publici definitivi din cadrul altor compartimente. Aceasta activitate se va desfasura în coordonarea funcţionarului public sub a cărui îndrumare îşi desfăşoară activitatea şi nu poate depăşi un sfert din durata perioadei de stagiu.

 

Art.51.

 

Obligaţii generale ale angajaţilor din cadrul Poliţiei Locale Oradea:

 

 • de a avea un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine, amabilitate şi imparţialitate;
 • de a avea în timpul programului de lucru o ţinută vestimentară îngrijită şi decentă;
 • să se prezinte la serviciu în stare corespunzătoare, în deplină capacitate de muncă, pentru a-şi putea îndeplini în bune condiţii sarcinile ce îi revin;
 • de a acorda caracter prioritar legilor şi interesului cetăţenilor;
 • de a respecta măsurile de securitate şi sanătate a muncii în instituţie;
 • să efectueze examenul medical periodic;
 • să cunoască conţinutul actelor normative, regulamentelor şi al oricăror altor dispoziţii cu caracter normativ în legatură cu atribuţiile şi sarcinile de serviciu, precum şi a dispoziţiilor conducerii;
 • angajaţii sunt obligaţi să comunice Compartimentului Resurse Umane în cel mult 5 zile calandaristice de la data interveniri modificării, orice modificare survenită în situaţia/statutul lor cu privire la: starea civilă (căsătorie, divorţ, naşterea unui copil, etc.), situaţia militară, studii, schimbarea domiciliului;
 • referitor la studiile absolvite, angajaţii au obligaţia să prezinte Compartimentului Resurse Umane, diplomele de studii, având în vedere că adeverinţele eliberate de instituţiile de învăţământ superior au valabilitate doar de un an;
 • referitor la studiile absolvite, angajaţii au obligaţia să prezinte Compartimentului Resurse Umane, diplomele de studii, având în vedere că adeverinţele eliberate de instituţiile de învăţământ superior au valabilitate doar de un an;
 • funcţionarii publici sunt obligaţi să colaboreze cu Compartimentul Resurse Umane în problema întocmirii şi actualizării dosarului profesional în sensul furnizării oricărei informaţii sau document necesar întocmirii, completării sau actualizării acestuia.

 

 

 

Art.52.

(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, poliţistul local are următoarele drepturi principale:

 

a) să efectueze control preventiv asupra persoanei şi/sau bagajului acesteia în următoarele situaţii: există indicii clare că s-a săvârşit, se săvârşeşte sau se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni sau persoana participă la manifestări publice organizate în locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substanţe periculoase;

 

b) să invite la sediul poliţiei locale persoanele a căror prezenţă este necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor, prin aducerea la cunoştinţă, în scris, a scopului şi a motivului invitaţiei;

 

c) să solicite sprijinul cetăţenilor pentru identificarea, urmărirea şi prinderea persoanelor care au comis fapte de natură penală sau contravenţională;

 

d) să poarte şi să folosească, în condiţiile prezentei legi şi numai în timpul serviciului, armamentul, muniţia şi celelalte mijloace de apărare şi intervenţie din dotare;

 

e) să circule gratuit, pe baza legitimaţiei de serviciu, în timpul serviciului, în zona de competenţă, cu mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;

 

f) să folosească forţa, în condiţiile legii, proporţional cu starea de fapt care justifică utilizarea acesteia, în cazul nerespectării dispoziţiilor pe care le-a dat în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

 

g) să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile legale ori sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală;

 

h) să conducă la sediul poliţiei locale sau al unităţilor/ structurilor teritoriale ale Poliţiei Române pe cei care prin acţiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viaţa persoanelor, ordinea publică ori alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condiţiile legii. Verificarea situaţiei acestor categorii de persoane şi luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 12 ore din momentul depistării, ca măsură administrativă.

 

(2) Pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţiştii locali au acces, în condiţiile legii, la bazele de date ale Ministerului Administraţiei şi Internelor. În acest scop, poliţia locală sau unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, după caz, şi structurile abilitate din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor încheie protocoale de colaborare în care se reglementează infrastructura de comunicaţii, măsurile de securitate, protecţie şi de asigurare a confidenţialităţii datelor, nivelul de acces şi regulile de folosire.

 

Art.53.

 

(1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţistul local este obligat:

 

a) să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, prevăzute de Constituţia României, republicată, şi de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;

 

b) să respecte principiile statului de drept şi să apere valorile democraţiei;

 

c) să respecte prevederile legilor şi ale actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

 

d) să respecte şi să aducă la îndeplinire ordinele şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici;

 

e) să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;

 

f) să îşi decline, în prealabil, calitatea şi să prezinte insigna de poliţist şi legitimaţia de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care rezultatul acţiunii este periclitat. La intrarea în acţiune sau la începutul intervenţiei ce nu suferă amânare, poliţistul local este obligat să se prezinte, iar după încheierea oricărei acţiuni sau intervenţii să se legitimeze şi să declare funcţia şi unitatea de poliţie locală din care face parte;

 

g) să intervină şi în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziţie, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, în raza teritorială de competenţă, când ia la cunoştinţă de existenţa unor situaţii care justifică intervenţia sa;

 

h) să se prezinte de îndată la sediul poliţiei locale sau acolo unde este solicitat, în situaţii de catastrofe, calamităţi ori tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii publice sau alte asemenea evenimente, precum şi în cazul instituirii stării de urgenţă ori a stării de asediu sau în caz de mobilizare şi de război;

 

i) să respecte secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvăluirea acestora;

 

j) să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în aşa fel încât să nu beneficieze şi nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidenţiale obţinute în calitatea sa oficială.

 

(2) Poliţistului local îi este interzis:

 

a) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propagandă în favoarea acestora;

 

b) să exprime opinii sau preferinţe politice la locul de muncă sau în public;

 

c) să participe la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic;

 

d) să adere la secte, organizaţii religioase sau la orice alte organizaţii interzise de lege;

 

e) să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activităţi de comerţ ori să participe la administrarea sau conducerea unor operatori economici, cu excepţia calităţii de acţionar;

 

f) să exercite activităţi de natură să lezeze onoarea şi demnitatea poliţistului local sau a instituţiei din care face parte;

 

g) să deţină orice altă funcţie publică sau privată pentru care este salarizat, cu excepţia funcţiilor didactice din cadrul instituţiilor de învăţământ, a activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie literar-artistică;

 

h) să participe la efectuarea oricărei forme de control în vreo entitate publică sau privată, în cazul în care, direct ori prin intermediari, este implicat sau are interese de natură contrară activităţii specifice de poliţie;

 

i) să provoace suferinţe fizice sau psihice unor persoane, în scopul obţinerii de la acestea ori de la o terţă persoană de informaţii sau mărturisiri;

 

j) să primească, să solicite, să accepte, direct sau indirect, ori să facă să i se promită, pentru sine sau pentru alţii, în considerarea calităţii sale oficiale, daruri ori alte avantaje;

 

k) să rezolve cereri care nu sunt de competenta sa ori care nu i-au fost repartizate de şefii ierarhici sau să intervină pentru soluţionarea unor asemenea cereri, în scopurile prevăzute la lit. j);

 

l) să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;

 

m) să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicaţii cu caracter politic, imoral sau ilegal.

 

(3) Poliţistul local cu funcţie de conducere răspunde pentru ordinele şi dispoziţiile date subordonaţilor. El este obligat să verifice dacă acestea au fost transmise şi înţelese corect şi să controleze modul de aducere la îndeplinire.

 

(4) Poliţistul local cu funcţie de conducere este obligat să sprijine propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii poliţiei locale în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor.

 

(5) Poliţistul local răspunde, în condiţiile legii, pentru modul în care îşi exercită atribuţiile de serviciu. Încălcarea de către poliţistul local a atribuţiilor de serviciu angajează răspunderea sa disciplinară, patrimonială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.

(6) Poliţistul local are obligaţia să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului poliţiei locale şi/sau autorităţilor publice.

 

Art.54.

Pentru contribuţii deosebite la apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi la prevenirea faptelor antisociale, pentru îndeplinirea exemplară a atribuţiilor de serviciu, poliţiştilor locali li se pot acorda recompense morale sau materiale, în condiţiile stabilite prin Regulamentul-cadru de organizare si funcţionare a poliţiei locale.