CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

 

Generalităţi

Art. 1

(1) Reglementarea activităţii Poliţiei Locale Oradea este validată prin Hotărâre a Consiliului Local Oradea.

(2) În cuprinsul Regulamentului sunt particularizate şi concretizate prevederile legilor şi actelor normative specifice poliţiilor locale la nivel general.

 

Cadrul legal

Art. 2

(1) Poliţia Locală Oradea funcţionează ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, sub îndrumarea, supravegherea şi controlul Primarului municipiului Oradea.

(2) Poliţia Locală Oradea este înfiinţată şi organizată în baza prevederilor Legii nr. 155/2010 – a poliţiei locale, a H.G. nr. 1332/2010 – privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale şi a prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare, a HCL nr. 844/2010 privind aprobarea înfiinţării instituţiei publice Poliţia Locală a municipiului Oradea şi a Hotărării Consiliului Local Oradea privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru instituţia publică Poliţia Locală Oradea.

(3) Prevederile Legii nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată (R2) şi actualizată, şi ale altor acte normative referitoare la funcţionarii publici se aplică în mod corespunzător şi poliţiştilor locali, în măsura în care prin legea de organizare şi funcţionare a acestora nu se dispune altfel.

 

Rază de competenţă teritorială

Art. 3

În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de prezentul Regulament, poliţistul local îşi exercită competenţa exclusiv pe raza municipiului Oradea, conform zonărilor specifice din Planul de Siguranţă şi Ordine Publică al municipiului Oradea şi fişele posturilor.

 

Activitatea Poliţiei Locale Oradea

Art. 4

Activitatea Poliţiei Locale Oradea se realizează în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii:

 

  • ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;
  • circulaţia pe drumurile publice;
  • disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
  • protecţia mediului;
  • activitatea comercială;
  • alte domenii stabilite prin lege;

 

Principii de funcţionare

 

Art. 5

Poliţia Locală Oradea funcţionează cu respectarea următoarelor principii:

 

 

Ø Principiul proximităţii şi proporţionalităţii;

 

Ø Principiul legalităţii şi încrederii;

 

Ø Principiul previzibilităţii;

 

Ø Principiul deschiderii şi transparenţei;

 

Ø Principiul eficienţei şi eficacităţii;

 

Ø Principiul răspunderii şi responsabilităţii;

 

Ø Principiul imparţialităţii şi nediscriminării.

 

Organism de consultare

 

Art. 6

(1) Activitatea desfăşurată de către Poliţia Locală Oradea va fi supreavegheată de către membrii Comisiei Locale de Ordine Publică, organism cu rol consultativ, compus din:

 

Ø Primarul Municipiului Oradea;

Ø Şeful Poliţiei Municipiului Oradea;

Ø Şeful Poliţiei Locale Oradea – directorul executiv;

Ø Secretarul Municipiului Oradea;

Ø 3 consilieri locali, numiţi prin Hotărâre a Consiliului Local Oradea.

 

 

(2) Comisia locală de ordine publică este condusă de Primarul Municipiului Oradea.

 

(3) Comisia locală are următoarele atribuţii:

 

 

 

a) asigură cooperarea dintre instituţiile şi serviciile publice cu atribuţii în domeniul ordinii şi al siguranţei publice la nivelul Municipiului Oradea;

 

b) avizează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;

 

c) elaborează proiectul planului de ordine şi siguranţă publică al Municipiului Oradea, pe care îl actualizează anual;

 

d) analizează periodic activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice la nivelul Municipiului Oradea şi face propuneri pentru soluţionarea deficienţelor constatate şi pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social;

 

e) evaluează cerinţele specifice şi face propuneri privind necesarul de personal al Poliţiei Locale;

 

f) prezintă Consiliului Local al Municipiului Oradea rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine şi siguranţă publică al Municipiului Oradea. În baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autorităţilor administraţiei publice locale iniţierea unor proiecte de hotărâri prin care să prevină faptele care afectează climatul social.

 

Subordonare

 

Art. 7

Poliţia Locală Oradea este condusă de directorul executiv - Şeful Poliţiei Locale, îndeplinindu-şi atribuţiile în mod nemijlocit sub autoritatea şi controlul Primarului Municipiului Oradea.

 

Cooperare

 

Art. 8

(1) Poliţia Locală Oradea cooperează în îndeplinirea misiunilor ce îi revin cu instituţii şi servicii publice cu atribuţii în domeniul ordinii şi al siguranţei publice la nivelul municipiului Oradea şi nu numai (Primăria Municipiului Oradea, Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bihor, Poliţia Municipiului Oradea, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bihor, Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Bihor, I.S.U. “Crişana” al Judeţului Bihor, Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră “ Avram Iancu “ Oradea, Direcţia Publică de Pază Bihor, Direcţia Regională Vamală, S.R.I. Bihor, Garnizoana Oradea, B 54 Comunicaţii Sprijin, C.M.J. Bihor) şi cu alte instituţii ale statului, conform protocoalelor încheiate cu acestea, a hotărârilor Consiliului Local şi dispoziţiilor Primarului.

 

(2) În colaborare cu Poliţia Municipiului Oradea funcţionează patrule mixte, care pot acţiona pe activităţile specifice de ordine publică şi rutieră, protecţia mediului şi control comercial, în funcţie de necesităţile operative ale fiecărei zile, numărul de poliţişti locali în serviciu, conform planificării lunare, respectiv Buletinul Posturilor aprobat de către directorul executiv.

 

(3) Punctul de Informaţii Acces Primăria municipiului Oradea este deservit pe perioada programului cu publicul respectiv luni - vineri 6,00 – 14,00 de către agenţi ai Poliţiei Locale, de regulă prin rotaţie. Atribuţiile acestora în ceea ce priveşte punctul de acces se vor stabili prin anexă la fişa postului.

 

Colaborare

 

Art. 9

Poliţia Locală Oradea colaborează cu asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice în limitele legii.

 

Autoritatea funcţiei publice

 

Art. 10

(1) Personalul Poliţiei Locale Oradea este investit cu exerciţiul autorităţii publice, pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor, îndatoririlor de serviciu, în limitele competenţelor stabilite prin lege.

(2) Autoritatea funcţiei nu poate fi exercitată în interes personal.