CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

 

Art. 54

 

Conducerea Poliţiei Locale, pe baza atribuţiilor cuprinse în prezentul regulament, va stabili sau completa, după caz, prin fişa postului, anexe la acesta, sarcinile de serviciu pentru fiecare post în parte, urmărind o încărcare judicioasă a acestora, conform pregătirii profesionale şi a funcţiei detinute.

 

Art. 55

 

(1) Toate serviciile, şi compartimentele vor studia, analiza şi propune măsuri pentru raţionalizarea permanentă a lucrărilor, sporirea vitezei de circulaţie a documentelor, simplificarea evidenţelor şi reducerea birocraţiei.

 

(2) Toţi salariaţii au obligaţia de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea în bune condiţii a patrimoniului instituţiei şi a dotărilor, luând măsurile de reducere la minim a cheltuielilor materiale, de reparaţii şi înlocuire.

 

Art. 56

 

Prezentul Regulament se completează cu orice alte prevederi cuprinse în legislaţia specifică, care privesc probleme de organizare, sarcini şi atribuţii noi pentru funcţionarii Poliţiei Locale Oradea.

 

Art. 57

 

Prezentul Regulament poate fi modificat ori de câte ori se impune prin Hotărâre a Consilului Local Oradea, cu avizul Comisiei Locale de Ordine Publică, conform prevederilor legale în vigoare.

 

Art. 58

 

Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale Oradea.

 

Art. 59

 

Dispoziţiile prezentului Regulament se întregesc cu prevederile Legislaţiei Muncii în vigoare în măsura în care nu contravin acestora.

 

Art. 60

 

Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare se va aduce la cunoştinţă întregului personal al Poliţiei Locale Oradea sub semnătura de luare la cunoştinţă, în termenul cuprins între adoptarea acestuia prin Hotărâre a Consiliului Local Oradea şi data intrării în vigoare.