CAPITOLUL II

 

Structura organizatorică şi atribuţii funcţionale

 

Organizare

 

Art. 11

(1) Poliţia Locală Oradea este organizată conform organigramei instituţiei, aprobată în condiţiile legii, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, la propunerea Primarului municipiului Oradea prin Hotărâre a Consiliului Local Oradea .

(2) Statul de funcţii al Poliţiei Locale Oradea este compus dintr-un total de 67 posturi astfel: - 4 funcţii publice de conducere, 55 funcţii publice specifice de poliţist local şi 8 funcţii publice generale.

 

Conducerea Poliţiei Locale Oradea

 

Art. 12

(1) Conducerea Poliţiei Locale Oradea se realizează de către directorul executiv al Poliţiei Locale, sub autoritatea şi controlul Primarului municipiului Oradea.

 

(2) Conducerea operativă a Poliţiei Locale Oradea se realizează de către directorul executiv , directorul executiv adjunct, şi de către şeful de serviciu sector operativ

.

(3) Şeful de serviciu sector operativ, conduce activitatea structurilor subordonate, conform organigramei în baza atribuţiilor prevăzute în fişa postului în acest sens. Acolo unde Compartimentele sunt conduse nemijlocit de către Directorul executiv sau directorul executiv adjunct se pot numi coordonatorii compartimentelor prin Decizie a Directorului executiv. Atribuţiile acestora se prevăd în fişele posturilor.

 

(4) Continuitatea conducerii în afara programului normal de lucru se realizează prin alternanţă, la domiciliu, de către directoul executiv, directorul executiv adjunct şi șeful de serviciu sector operativ, iar în caz de lipsă justificată a acestora prin şeful de serviciu – Serviciu Financiar Logistic Gestiune Bază de Date, în baza deciziei dată de directorul executiv, iar gestionarea actului operativ, acţional, se realizează prin dispecerul de serviciu în timpul programului de funcţionare stabilit pentru dispeceratul Poliţiei Locale Oradea.

 

(5) Când situaţia operativă reclamă o altă modalitate de acţiune operativă se va proceda în consecinţă.

 

(6) Pe perioada sărbătorilor legale, în zilele de sâmbătă şi duminică, sau pe timpul unor situaţii deosebite conducerea se va realiza conform buletinului posturilor, a planurilor întocmite şi aprobate de către Directorul executiv în acest scop.

 

(7) În fiecare dimineaţă șeful de serviciu sector operativ care asigură permanența conform Buletinului Posturilor aprobat de către directorul executiv va desfăşura şedinţa operativă ţinând cont de cele raportate de dispecer privitoare la activităţile şi solicitările din ziua anterioară pentru ziua în curs, dacă acest lucru se impune.

 

Directorul Executiv al Poliţiei Locale Oradea

 

Art. 13

(1) Directorul executiv al Poliţiei Locale Oradea este şeful întregului personal al Poliţiei Locale Oradea.

 

(2) În cazul Poliţiei Locale Oradea, care este organizată ca instituţie publică de interes local cu personalitate juridică, şeful Poliţiei Locale, în condiţiile legii, numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă ale personalului, cu excepţia sa şi a adjunctului său, atribut care revine Primarului Municipiului Oradea.

 

(3) Directorul executiv al Poliţiei Locale Oradea răspunde de întreaga activitate a Poliţiei Locale Oradea sub aspectul îndeplinirii sarcinilor şi misiunilor încredinţate, asigurării liniştii şi ordinii publice cât şi pentru creşterea eficienţei pazei obiectivelor, a bunurilor de interes public şi privat stabilite de Consiliul Local al Municipiului Oradea, în condiţiile legii.

 

(4) Directorul executiv este ordonator terţiar de credite.

(5) Atribuţiile directorului executiv se stabilesc în baza legislaţiei în vigoare, prin fişa postului.

Art. 14

În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, directorul executiv al Poliţiei Locale Oradea emite decizii cu caracter obligatoriu pentru întregul personal din subordine, sub rezerva legalităţii acestora.

 

Directorul Executiv Adjunct al Poliţiei Locale Oradea

 

Art. 15

(1) Directorul executiv adjunct al Poliţiei Locale Oradea răspunde de îndeplinirea în totalitate şi întocmai a sarcinilor şi misiunilor stabilite pentru structurile din subordine, în baza atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului.

(2) Directorul executiv adjunct al Poliţiei Locale Oradea se subordonează directorului executiv al Poliţiei Locale Oradea.

 

Art. 16

Directorul executiv și directorul executiv adjunct pot delega competenţe de coordonare a activităţii compartimentelor din directa subordine prin propunere personală aprobată prin decizie de numire, de către directorul executiv, șefului de serviciu sector operativ sau unei persoane desemnata din cadrul institutiei, care asigură buna desfășurare a activităților Poliției Locale Oradea, ori asigură continuitatea conducerii în zilele libere, sărbători legale sau lipsa justificata a directorului executiv de la serviciu, stabilite prin Buletinul Posturilor aprobat de către directorul executiv.

 

Art. 17

Atribuţiile funcţionarilor publici din cadrul Poliţiei Locale Oradea se stabilesc în baza legislaţiei în vigoare, în principal Legea nr. 155/2010 a Poliţiei Locale şi H.G. nr. 1332/2010 referitoare la Regulamentul cadrul de organizare şi funcţionare a Poliţiilor Locale, a prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare, Hotărârilor Consiliului Local, Dispoziţiilor Primarului, a Deciziilor Directorului Executiv al Poliţiei Locale Oradea sau înlocuitorul de drept al acestuia, prin fişele posturilor, sub rezerva legalităţii acestora.