Art. 20.

(1) Angajaţii cu atribuţii pe domeniul Rutier se subordonează şefului Serviciului Ordine Publică şi Rutieră.

 

(2) Patrulele din cadrul Serviciului Ordine Publică şi Rutieră sunt structuri funcţionale mobile, mixte cu agenţi ai Poliţiei Municipiului Oradea fiind în permanentă legătură cu dispecerul de serviciu sau înlocuitorul acestuia.

 

(3) Atribuţiile poliţiştilor locali încadraţi în cadrul serviciului se stabilesc prin fişa postului.

 

(4) Atribuţiile specifice, ale agenţilor, pe domeniul Rutier sunt următoarele:

 

1. Asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;

 

2. Verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

 

3. Participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

 

4. Participă, împreună cu Poliţia Municipiului Oradea, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;

 

5. Sprijină Poliţia Municipiului Oradea în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;

 

6. Acordă sprijin Poliţiei Municipiului Oradea în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;

 

7. Asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

 

8. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;

 

9. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

 

10. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;

 

11. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zonele pietonale şi cele rezidenţiale, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;

 

12. Aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

 

13. Cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public;

 

14. Organizează, coordonează şi răspunde de executarea măsurilor de dirijare şi îndrumare a traficului rutier şi pietonal în cazul executării unor lucrări în carosabil în scopul desfăşurării fluente şi în siguranţă a traficului rutier;

 

15. Aplică prevederile Legii 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;

 

16. Ia primele măsuri când se sesizează de comiterea unui accident de circulaţie cu victime şi sesizează poliţia competenta;

 

17. Desfăşoară activităţi de prevenire şi educaţie rutieră pe segmentul de activitate;

 

18. Asigură siguranţa traficului în privinţa autovehiculelor cu tracţiune animală şi a animalelor lăsate libere pe domeniul public care pot prezenta pericol pentru persoane sau pentru traficul auto;

 

19. Execută orice alte activităţi sau misiuni dispuse de către directorul executiv sau înlocuitorul legal al acestuia, în limita de competenţă, sub rezerva legalităţii acestora;

 

20. Iau măsuri în ceea ce priveşte ridicarea, blocarea, sancţionarea contravenţională prin amendă sau avertisment, în parcările de domiciliu, pieţe sau în alte cazuri stabilite prin legi, Hotărâri ale Consiliului Local conform prevederilor regulamentelor adoptate de către Consiliul Local Oradea.

 

21. Întocmesc zilnic raportul cu principalele evenimente şi o prezintă şefului Poliţiei Locale.

 

(5) Regimul de funcţionare şi atribuţiile principale al Patrulelor de Serviciu sunt:

 

§ Asigură normalitatea în circulaţia autovehiculelor de trafic greu precum şi respectarea regulilor de parcare a autovehiculelor – oprire, staţionare interzisă.

 

§ Acţionează integral sau pe părţi acolo unde situaţia o cere în regim continuu 24/7. (24 ore/ 7 zile pe săptămână).

 

§ Participă la verificarea în domeniul taximetriei, a ordinii şi liniştii publice precum şi la alte misiuni stabilite de către conducerea instituţiei.

 

§ Participă la respectarea regulilor de parcare în parcările de domiciliu luând măsurile ce se impun în baza regulamentelor adoptate prin hotărâri ale Consiliului Local.

 

§ Înlocuieşte în situaţii deosebite personal aflat în misiune, doar în imposibilitatea de a continua misiunea.

 

§ Execută misiunile decise de directorul executiv.

 

§ Participă la menţinerea normalităţii în ceea ce priveşte ordinea şi liniştea publică în imediata apropiere a barurilor, cluburilor, unităţilor de alimentaţie public şi în zona lor de dispunere.

 

§ 22. Intervin, la solicitările dispeceratului, la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale şi întocmesc fişa de intervenţie la evenimente.

 

Compartimentul Dispecerat

 

Art. 21

(1) Structura funcţională se subordonează nemijlocit Directorului Executiv.

 

(2) În principal, Dispeceratul are următoarele atribuţii:

 

 

1. Preluarea sesizărilor cetăţenilor referitoare la încălcarea normelor de conduită civică în municipiu, a sesizărilor referitoare la încălcarea normelor privind curăţenia localităţilor, comerţ stradal, nerespectarea regulilor de parcare, etc. şi transmiterea acestora în vederea rezolvării poliţiştilor locali din raza de competenţă;

 

 

2. Preluarea sesizărilor referitoare la neregulile constatate cu privire la serviciile de utilităţi publice: salubrizare, alimentare cu apă, canalizare, iluminat stradal, etc. şi transmiterea acestora în vederea rezolvării instituţiilor cu competenţe în acest domeniu;

 

 

3. Preia sesizările cetăţenilor sau venite de la instituţii publice şi direcţionează patrulele Poliţiei Locale Oradea în vederea rezolvării şi urmăreşte modul de rezolvare a acestora;

 

4. Colaborează cu şeful de serviciu sector operativ aflat în schimb, în vederea coordonării eficiente a patrulelor din teren şi a soluţionării sarcinilor de serviciu;

 

5. Asigură identificarea persoanelor şi autovehiculelor din Municipiul Oradea, conform atribuţiilor de serviciu;

 

6. Informarea persoanei care a făcut sesizarea cu privire la măsurile luate;

 

7. Direcţionarea cetăţeanului către o altă instituţie, care are competenţe în ceea ce priveşte aspectele sesizate, în cazul în care sesizarea primită se referă la aspecte care exced atribuţiilor Poliţiei Locale Oradea;

 

8. În afara programului normal de lucru, sâmbăta şi duminica, dacă este în serviciu, îl înlocuieşte pe directorul executiv având dreptul să transmită dispoziţii în numele acestuia, iar despre cele mai importante îl informează;

 

9. Informează de îndată directorul executiv, directorul executiv adjunct sau şeful de serviciu cu privire la evenimentele intervenite în situaţia operativă;

 

10. În timpul programului este mandatat de directorul executiv să coordoneze activitatea operativă a patrulelor şi echipajelor din teren în ceea ce priveşte solicitările venite pe linie de Dispecerat;

 

11. Este obligat să cunoască cu minuţiozitate situaţia exactă a oamenilor din teren, prezenţă, acţiune, solicitare, rezolvare, etc.;

 

12. Dă semnalul de alarmare a personalului la ordinul conducerii Poliţiei Locale Oradea;

 

13. Asigură colaborarea şi schimbul de date cu toate instituţiile publice responsabile în domeniul ordinii publice;

 

14. Prioritatea lucrativă nr.1 pentru dispecer este cetăţeanul;

 

15. Pentru solicitările venite de la primar se oferă soluţionare imediată;

 

16. Ca mijloc de acţiune, are la dispoziţie telefonul, patrula de serviciu, legătura cu directorul executiv;

17. Păstrează ordinea perfectă în dispecerat;

18. Întocmesc zilnic raportul cu principalele evenimente şi o prezintă şefului poliţiei locale.

 

Dispeceratul funcţionează în baza unei Decizii emise de către Directorul executiv, în regim continuu 24/7 (24 ore/7 zile pe săptămână).

 

Serviciul Financiar, Logistic, Gestiune Baze de Date

 

Art. 22

 

Șeful Serviciului Financiar, Logistic, Gestiune Baze de Date se află în sobordinea nemijlocită a directorului executiv, atribuţiile acestuia fiind stabilite prin fişa postului.

 

(1) Atributiile exercitate în cadrul serviciului pe domeniul financiar, contablitate, logistic sunt urmatoarele:

 

 

1. Inventariază sursele de colectare pentru venituri şi a resurselor necesare acoperirii cheltuielilor de funcţionare a instituţiei în vederea fundamentării bugetului;

 

2. Fundamentează și întocmește anual la termenele prevăzute de lege proiectul bugetului local specific institutiei, asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare în vederea aprobării bugetului anual, respectând termenele și procedurile legale de elaborare și adoptare a bugetului;

 

3. Acordarea vizei de control financiar-preventiv pe documentele care stau la baza angajării plăților privind cheltuielile institutiei;

 

4. Ține evidența contractelor de achiziții în original;

 

5. Urmărește respectarea termenilor contractuali aferenţi contractelor;

 

6. Conduce evidența și urmărește sub aspect valoric şi al termenelor de execuție derularea contractelor de furnizare de bunuri, de prestări servicii şi execuție de lucrări încheiate de Poliția Locală Oradea;

 

7. Întocmeşte ordonanţările la plata pentru documentaţiile care au respectat faza de lichidare a cheltuielilor operaționale;

 

8. Întocmirea și înregistrarea în contabilitate a documentelor care stau la baza notelor contabile, în mod sistematic și cronologic;

 

9. Evidența analitică și sintetică a tuturor conturilor, conform Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

10. Urmărirea și verificarea viramentelor bancare, urmărirea și verificarea registrului de casă;

 

11. Întocmirea dispozitiilor de plată și încasare, privind acordarea de avansuri spre decontare, precum și urmărirea decontării acestora;

 

12. asigură contabilitatea sintetică şi analitică a mijloacelor fixe şi a materialelor şi obiectelor de inventar;

 

13. Înregistrarea transferurilor și consumului lunar a materialelor, obiectelor de inventar, bonurilor valorice de benzină și motorină, pe baza bonurilor de consum sau transfer după caz;

 

14. primirea și înregistrarea în contabilitate a documentelor care au stat la baza intrărilor și ieșirilor din magazie;

 

15. Verificarea lunară a soldurilor conturilor de salarii din balanța de verificare;

 

16. Verificarea și închiderea conturilor de venituri și cheltuieli la sfârșitul fiecărui trimestru;

 

17. Întocmirea și verificarea balanței de verificare lunare, avându-se în vedere concordanța dintre conturile analitice și sintetice;

 

18. Realizarea zilnic a punctajului cheltuielilor efectuate, comparând situația la zi întocmită de serviciu cu execuția trezoreriei și se confruntă cu extrasele de cont pentru capitolul de cheltuieli 61.10.03.04.

 

19. Verificarea şi centralizarea la termenele stabilite a situaţiilor financiare lunare, trimestriale şi anuale raportate către Primăria Municipiului Oradea.

 

20. Situaţia lunară privind unii indicatori din bilanţul contabil, cuprinşi în OMFP nr. 2.941/22.10.2009;

 

21. Elaborarea şi depunerea la Primăria Municipilui Oradea, la termenele stabilite de către Direcţia Generală a Finanţelor Bihor, a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, pentru Muncipiul Oradea, cu următorul cuprins:

 

§ Bilanţul;

 

§ Contul de rezultat patrimonial;

 

§ Situaţia fluxurilor de trezorerie;

 

§ Contul de execuţie a bugetului local;

 

§ Situaţia disponibilului din mijloace cu destinaţie specială;

 

§ Detalierea cheltuielilor pe capitole şi subcapitole;

 

§ Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor;

 

§ Situaţia activelor şi datoriilor;

 

§ Raportul explicativ la situaţiile financiare consolidate.

 

22. Acordarea vizei de control financiar-preventiv pe toate documentele care stau la baza angajării plăţilor de către instituţie;

 

23. Elaborează şi redactează corespondenţa specifică repartizată serviciului;

 

24. Înregistrează constituirea, reţinerea şi eliberarea garanţiilor materiale pentru salariaţii care au calitate de gestionari;

 

25. Evidenţierea lunară a salariilor personalului unităţii;

 

26. Conducerea registrelor contabile obligatorii: de control financiar-preventiv şi registrul inventar;

 

27. Urmăreşte şi răspunde de respectarea actelor normative în materie şi de aplicarea hotărârilor Consiliului Local;

 

28. Urmăreşte şi răspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare;

 

29. Asigură şi răspunde de respectarea legalităţii privind întocmirea şi valorificarea tuturor documentelor financiar contabile prezentate spre aprobare ordonatorului terţiar de credite;

 

30. Îndeplinirea altor atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local, decizii ale directorului executiv sau dispozitii ale primarului;

 

31. Asigură organizarea şi conducerea contabilităţii operaţiunilor privind constatarea şi încasarea veniturilor bugetare;

 

32. Asigură preluarea corectă a notelor contabile automate din aplicaţiile informatice de administrare a creanţelor fiscale;

 

33. Răspunde de întocmirea şi preluarea notelor contabile manuale în conformitate cu procedurile de lucru aprobate;

 

34. Răspunde de întocmirea lunară a balanţelor sintetice şi analitice ale conturilor de creanţe bugetare;

 

35. Evidenţa documentelor primare care stau la baza contabilităţii veniturilor bugetare, ordine de plată, extrase de cont întocmite de trezorerie, referate şi note interne privind restituiri de sume;

 

36. Gradul de conformare în execuţia bugetului local;

 

37. Încadrarea în termenele legale pentru depunerea raportărilor financiar contabile;

 

 

38. Ţine evidenţa sumelor reprezentând garanţiile de bună execuţie şi garanţiile de participare la licitaţii şi întocmeşte documentele de restituire a acestor sume la termenele stabilite în contracte.

 

39. Gestiunea bunurilor aparţinând domeniului privat al Politiei Locale Oradea:

 

a) întocmirea recepţiilor de active fixe, înregistrarea acestora în evidenţele contabile şi structurarea pe locuri de folosinţă.

 

b) întocmirea proceselor verbale de scoatere din funcţiune a activelor fixe şi evidenţierea acestora în contabilitate.

 

c) calculul şi înregistrarea amortizării activelor fixe.

 

d) întocmirea balanţei lunare a activelor fixe pe domenii şi locuri de folosinţă .

 

e) organizarea şi înregistrează rezultatele inventarierii anuale şi a celorlalte inventare.

 

f) asistenţă acordată membrilor comisiilor şi subcomisiilor de inventariere.

 

40. Întocmesc documentaţia privind achiziţiile de bunuri şi materiale, obiecte de inventar, urmărind derularea contractelor de achiziţie, primirea, păstrarea şi eliberarea acestora;

 

41. Urmăresc derularea contractelor privind lucrările de întreţinere şi reparaţii curente a bunurilor, autovehiculelor şi clădirilor din administrarea instituţiei;

 

42. Asigură achizitionarea, evidenţa, păstrarea, depozitarea mijloacelor tehnice din dotarea Poliţiei Locale Oradea;

 

43. Asigură necesarul de uniforme şi echipament pentru angajaţii instituţiei cu drept de uniformă şi ţine evidenţa la zi a duratei maxime de uzură pentru fiecare articol din care se compune uniforma de serviciu;

 

44. Coordonează activitatea parcului auto, al şoferilor, punând la dispoziţie şi deservind cu autoturismele din dotare întreaga activitate a instituţiei;

 

45. Urmăreşte derularea în bune condiţii a contractelor privind întreţinerea şi exploatarea mijloacelor auto, conform prevederilor acestora) întreţineri şi reparaţii în termen de garanţie, revizii tehnice, asigurări RCA, CASCO, spălătorie auto, vulcanizare etc.

 

46. Au în primire parcul auto, asigură foile de parcurs şi face analiza zilnică a acestora;

 

47. Face achiziţii de materiale pentru structură, conform legii;

 

48. Asigură gestionarea materialelor din dotarea Poliţiei Locale Oradea;

 

49. Asigură gestionarea materialelor ilicite;

 

50. Întocmesc registrul de casă zilnic şi anexarea de documente justificative pentru fiecare operaţiune efectuată;

 

51. Încasează contravalorile băneşti depuse în baza documentelor justificative (a centralizatoarelor, borderourilor, chitanţelor şi monetarelor);

 

52. Efectuează încasări şi plăţi în numerar în baza dispoziţiilor de încasare, respectiv de plată emise de contabilitate în conformitate cu documentele justificative aferente cheltuielilor gospodăreşti, cheltuielilor de deplasare, diurnă, garanţii depuse înainte de efectuarea licitaţiei;

 

53. Întocmesc foile de vărsământ pentru depunerea numerarului în bancă rezultat din încasări;

 

54. Întocmesc fila de CEC pentru ridicarea numerarului din bancă necesar plăţilor ce urmează a fi făcute conform dispoziţiilor de plata şi a documentelor care însoţesc dispoziţiile de plată;

 

55. Întocmesc, până în ziua de 25 a fiecărei luni a “Programului privind necesarul de numerar pentru efectuarea plăţilor prin casieria proprie’’ pentru luna următoare; nota justificativă pentru efectuarea de plăti;

 

56. Întocmesc până în data de 5 a lunii următoare confirmările de solduri către Trezoreria Oradea;

 

57. Depun numerarul la trezorerie şi/sau ridică numerarul în vederea plăţilor;

 

58. Evidenţiază şi păstrează monetarul;

 

59. Răspund de depunerea integrala a numerarului încasat în fiecare zi la bancă, în contul unităţii;

 

60. Eliberează numerar din caserie numai pe baza unei Dispoziţii de plata semnată de consilierul cu atribuţii de contabilitate/directorul executiv;

 

61. Întocmeşte statele de plată a salariilor personalului instituţiei, precum şi a altor drepturi băneşti şi indemnizaţii cuvenite, conform legislaţiei în vigoare;

 

62. Asigură verificarea de situaţii recapitulative şi a statelor de plată;

 

63. Calculează şi operează rate, popriri, chirii, garanţii, pensie alimentară;

 

64. Eliberează adeverinţe de venit pentru spitalizare, bănci;

 

65. Actualizează formularul declaraţia de avere şi cea de interese;

 

66. Urmăresc şi ţin evidenţa deducerilor personale;

 

67. Întocmesc fişele fiscale pentru personalul angajat permanent sau temporar;

 

68. Întocmesc declaraţia unică la Trezoreria Oradea;

 

69. Întocmeşte lunar ,,Situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal’’;

 

70. Întocmeşte lunar ,,Situaţia privind execuţia bugetară’’.

 

(2) Atribuţiile exercitate în cadrul serviciului privind sănatatea si securitatea în muncă precum și domeniul informatică :

 

1. Controlează şi urmăreşte modul în care se aplică reglementările legislative în vigoare privind sănătatea şi securitatea în muncă,

 

2. Acordă consultanţă compartimentelor din cadrul instituţiei cu privire la reglementările legislative în vigoare şi normele privitoare la sănătatea şi securitatea în muncă,

 

 

3. Asigură instruirea şi informarea personalului în probleme de sănătate şi securitate în muncă, instructaj (introductiv general, la locul de muncă şi periodic);

4 .Ține şi completează fişele de instructaj individual;

 

5. Identifică factorii de risc de accidente şi îmbolnăviri profesionale, stabileşte nivelul de risc pentru fiecare loc de muncă din instituţie;

 

6. Cercetează, înregistrează, declară şi ţine evidenţa accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, a accidentelor tehnice şi a avariilor;

7.Elaborează instrucţiuni de securitate a muncii proprii instituţiei;

 

8. Elaborează, împreună cu conducerea instituţiei, lista cu dotarea echipamentelor de protecţie şi de lucru a salariaţilor;

 

9.Se preocupă de permanenta perfecţionare în domeniul de activitate;

 

10.Gestionarea în sistem informatic, a băncilor de date necesare Poliţiei Locale: evidenţa persoanelor contraveniente, evidenţa persoanelor avertizate în scris, evidenţa rezultatelor muncii zilnice a fiecărui agent, evidenţa proceselor verbale;

 

11. Întreţinerea biroticii şi a comunicaţiilor specifice activităţii compartimentului.

 

12. Asigură adaptarea permanentă a sistemului informaţional la modificările legislative apărute;

 

13. Administrează reţeaua internet;

 

14. Gestionează conectarea utilizatorilor din cadrul Poliţiei Locale Oradea la reţeaua internet;

 

15. Asigură gestiunea site-ului Poliţiei Locale Oradea precum şi postarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi interese în condiţiile legii;

 

16. Urmăreşte traficul de utilizare a reţelei internet;

 

 

17. Asigură asistenţa tehnică celorlalte compartimente în vederea exploatării raţionale a echipamentului informatic cât şi pentru utilizarea eficientă şi corectă a aplicaţiilor informaticii implementate;

 

18. Stabileşte necesarul de tehnică de calcul, precum şi aplicaţiile informatice ce urmează a fi achiziţionate/produse in-house, pe parcursul unui an calendaristic;

 

19. Intreţine echipamentul informatic;

 

20. Gestionează sistemul de supraveghere video;

 

21. Colaborează cu medicul de medicina muncii în vederea asigurării examenului medical şi angajarea în muncă şi controlului medical periodic în colaborare cu consilierul din cadrul Compartimentului Resurse Umane, prin atribuţii partajate conform legii şi a fişei postului, referitoare la implementarea tuturor procedurilor referitoare la activitatea de securitate şi sănătate în muncă, conform prevederilor legale în vigoare şi în baza deciziilor conducerii Poliţiei Locale Oradea.

 

(3) Atributiile exercitate în cadrul serviciului privitoare la gestiunea proceselor verbale de constare a contravenţiilor:

 

1. Introduc în baza de date procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor întocmite de poliţiştii locali pentru nerespectarea prevederilor legale de către persoanele fizice şi juridice, precum și introducerea în baza de date a Fișelor de Intervenție la Evenimente, respectiv a proceselor-verbale de infracțiuni întocmite de către agenții de Poliția municipiului Oradea aflați în patrulă mixtă cu polițiștii locali;

 

2. Trimit de îndată, prin poştă, cu confirmare de primire, la adresa (domiciliul/sediul) contravenientului, procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contraventiilor care nu au fost semnate de către contravenient;

 

3. Predau poliţiştilor locali spre afişare la domiciliul/sediul contravenientului procesele-verbale necomunicate (nu au fost semnate de primire sau plicurile cu confirmare de primire au fost returnate);

 

4. Operează în baza de date modificările intervenite în situaţia proceselor-verbale: confirmarea de primire a proceselor-verbale transmise prin poştă, procesul-verbal de afişaj, achitarea, debitarea, executarea silită, etc.;

 

5. Xeroxează procesele-verbale şi actele care confirmă luarea la cunoştinţă a proceselor-verbale, pentru a le transmite spre luare în debit de către primăriile din localităţile unde îşi au domiciliul/sediul contravenienţii;

 

6. Întocmesc adrese de înaintare şi le trimite primăriilor unde îşi au domiciliul/sediul contravenienţii, procesele-verbale şi actele care confirmă luarea la cunoştinţă a proceselor-verbale în vederea luării în debit;

 

7. Operează în baza de date confirmarea debitării proceselor-verbale;

 

8. Operează în baza de date achitarea amenzilor pe baza chitanţelor de plată;

 

9. Xeroxează actele solicitate de către consilierii juridici din cadrul Primăriei Municipiului Oradea şi le comunică acestora în vederea reprezentării instituţiei în cazul proceselor-verbale contestate în instanţă;

 

10. Răspund la solicitările instanţei privind transmiterea actelor care au stat la baza întocmirii proceselor-verbale sau transmiterea documentelor anexate proceselor-verbale;

 

11. Întocmesc situaţii privind numărul de procese-verbale emise de poliţiştii locali;

 

12. Răspund de gestionarea corectă şi păstrarea în bune condiţii a proceselor- verbale;

 

13. Execută orice alte activităţi sau misiuni dispuse de către directorul executiv sau înlocuitorul legal al acestuia, în limita de competenţă, sub rezerva legalităţii acestora.

 

Compartimentul Resurse Umane

 

Art. 23

 

Compartimentul Resurse Umane se subordonează şefului Serviciului Financiar Logistic Gestiune Baza de Date şi are următoarele atribuţii:

 

1. Implementează politica de personal stabilită de către conducerea instituţiei, respectarea prevederilor legale în materie, pregătirea profesională a personalului, evaluarea periodică şi atestarea acestuia.

 

2. Propune conducerii Poliţiei Locale Oradea strategia de asigurare cu personal şi urmăreşte implementarea acesteia;

 

3. În baza analizei conducerii instituţiei asigură întocmirea documentaţiei privind modificarea/actualizarea organigramei, a numărului total de posturi şi a statului de funcţii pentru Poliţia Locală Oradea, conform prevederilor legale;

4. Întocmeşte rapoartele de specialitate în vederea aprobării oganigramei şi a statului de funcţii, de către Consiliul Local, ori de câte ori intervin schimbări (promovare, transformare post, modificare posturi, modificare organigramă);

5. Colaborează cu personalul cu funcţii de conducere din cadrul instituţiei în vederea întocmirii fişelor de post, respectiv a fişelor de evaluare a posturilor şi ţine evidenţa acestora pentru posturile din cadrul instituţiei, conform prevederilor legale;

6. Solicită şi centralizează, conform prevederilor legale, rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, întocmite de personalul de conducere;

 

7. Stabileşte drepturile salariale ale personalului la angajare, la modificarea funcţiei sau a salariilor conform legislaţiei în vigoare, întocmind situaţii centralizatoare referitoare la datele personale de identificare;

 

8. Efectuează lucrări privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu, pe perioada nedeterminată şi determinată, precum şi acordarea tuturor drepturilor salariale conform prevederilor legale, pentru personalul din cadrul instituţiei;

 

9. Întocmeşte, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, deciziile de numire, încadrare, promovare, salarizare, modificare a gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, sancţionare, precum şi cele de modificare, suspendare sau încetare a raporturilor de serviciu;

 

10. Asigură întocmirea formalităţilor privind scoaterea la concurs a posturilor vacante şi a promovărilor în clasă şi grad profesional a personalului, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor legale şi răspunde de organizarea în condiţii optime a procedurilor specifice concursurilor-recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru funcţii publice;

 

11. Asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante, promovarea în clasă şi grad professional a personalului. Întocmeşte

documentaţiile privind întocmirea referatelor şi deciziilor privitoare la naşterea raporturilor de serviciu pentru candidatii declarati admişi, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de concurs/examen în conformitate cu prevederile legale;

 

12. Răspunde şi se asigură de publicitatea posturilor vacante scoase la concurs pe pagina de Internet a instituţiei, în mass-media locală şi la sediul acesteia;

 

13. Întocmeşte, gestionează şi răspunde de dosarele profesionale ale funcţionarilor publici, conform prevederilor legale;

 

14. Asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru limita de varstă sau invaliditate, pentru personalul din Poliţia Locală Oradea. Eliberează angajatului, la îndeplinirea condiţiilor legale, actele necesare depunerii documentaţiei de pensionare la Casa Judeţeană de Pensii Bihor;

 

15. Eliberează, vizează periodic legitimaţii de serviciu şi urmăreşte recuperarea lor la încetarea raporturilor de serviciu;

 

16. Întocmeşte şi actualizează Registrul de evidenţă a funcţionarilor publici, conform legislaţiei în vigoare;

 

17. Răspunde de întocmirea şi trimiterea către ANFP a planului de ocupare a funcţiilor publice, aprobat de către conducătorul instituţiei şi ulterior pe baza avizului obţinut de întocmirea raportului de specialitate în vederea adoptării prin hotărâre a Consiliului Local;

 

18. Răspunde de evidenţa concediilor de odihnă, de boală, de studii cu sau fără plată şi nevoi personale aprobate conform prevederilor legale şi asigură introducerea acestora în baza de date; 19. Răspunde de întocmirea situaţiei privind planificarea concediilor de odihnă, în vederea aprobării de către conducătorul instituţiei şi umăreşte respectarea ei;

 

20. Răspunde de întocmirea Planului de formare profesională al angajaţilor pe care îl supune aprobării conducătorului instituţiei;

 

21. Răspunde de evidenţa planificării şi participării angajaţilor la diverse forme de perfecţionare profesională;

 

22. Colaborează cu medicul de medicina muncii în vederea asigurării examenului medical la angajare şi a controlului medical periodic, care cuprinde şi testarea psihologică anuală a personalului;

 

23. Întocmeşte, foile de prezenţă colectivă, lunar.

 

24. Răspunde de pontajele întocmite lunar în această bază;

 

25. Realizează planificarea lunară a serviciilor de permanenţă, a angajaţilor din Poliţia Locală Oradea şi întocmeşte, zilnic, Buletinul Posturilor aprobat de către directorul executiv;

 

26. Asigură legătura Instituţiei cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Bucureşti;

 

27. Întocmeşte situaţiile semestriale pentru D.G.F.P.Bihor;

 

28. Răspunde de implementarea standardului de calitate ISO în cadrul Compartimentului;

 

29. Răspunde de publicitatea, implementarea, monitorizarea Codului de conduită al funcţionarilor publici (Legea nr.7/2004);

 

30. Întocmeşte diferite situaţii statistice;

31. Execută orice alte activităţi sau misiuni dispuse de către seful de serviciu si conducerea institutiei, sau înlocuitorul legal al acestuia, în limita de competenţă, sub rezerva legalităţii acestora.

 

Compartimentul Secretariat şi Relaţii cu publicul

Art. 24

(1) Compartimentul Secretariat şi relaţii cu publicul se subordonează nemijlocit directorului executiv al Poliţiei Locale Oradea.

(2) Compartimentul are următoarele atribuţii principale:

 

1. Organizează şi asigură evidenţa documentelor în cadrul Poliţiei Locale Oradea;

 

2. Primeşte, înregistrează şi prezintă conducerii întreaga corespondenţă şi o repartizează conform rezoluţiei, electronic şi prin Registrul de numere;

 

3. Asigură relaţiile cu publicul şi primirea sesizărilor scrise de la cetăţeni;

 

4. Execută lucrări de multiplicare, dactilografiere;

 

5. Asigură primirea cetăţenilor în audienţă la conducerea unităţii şi urmăreşte comunicarea în termen a răspunsurilor către petiţionari;

 

6. Planifică, organizează şi asigură buna desfăşurare a conferinţelor de presă;

 

7. Asigură respectarea prevederilor legale privind publicarea de date şi protecţia informaţiilor confidenţiale şi cu caracter intern;

 

8. Asigură arhivarea documentelor emise de către instituţie;

 

9. Execută orice alte activităţi sau misiuni dispuse de către directorul executiv sau înlocuitorul legal al acestuia, în limita de competenţă, sub rezerva legalităţii acestora;

(3) Asigură continuitatea conducerii in zilele nelucrătoare ori sărbători legale conform planificării în serviciu stabilite prin Buletinul Posturilor aprobat de către directorul executiv.

 

 

 

Compartiment Disciplină în Construcţii şi Afişaj Stradal

 

Art. 25

(1) Compartimentul Disciplină în Construcţii şi Afişaj Stradal se subordonează nemijlocit Directorului executiv adjunct.

 

(2) Circuitul documentelor în ceea ce priveşte colaborarea cu Instituţia Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului Oradea pentru buna desfăşurare a activităţii de disciplină în construcţii este stabilit prin procedură aprobată de către Primarul Municipiului Oradea.

 

(3) Atribuţiile poliţiştilor locali încadraţi în cadrul Compartimentului se stabilesc prin fişa postului.

 

(4) Atribuţiile specifice, ale agenţilor, pe domeniul Disciplină în Construcţii şi Protecţia Mediului sunt următoarele:

 

1. Efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;

 

2. Efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;

 

3. Participă la acţiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;

 

4. Constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii şi a dispunerii măsurilor, arhitectului şef al municipiului şi Primarului Municipiului Oradea sau persoanelor împuternicite de către aceştia.

 

5. Verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;

 

6. Verifică amplasarea afişelor colante doar în locurile special amenajate pe raza municipiului Oradea;

 

7. Identifică persoanele fizice sau juridice care promoveaza evenimente, manifestatii culturale sau sportive, precum si pentru acţiuni de promovare produse sau activităţi, care au aplicat afişe fără respecarea legislaţiei specifice, în vederea aplicării sancţiunilor contravenţionale;

 

8. Notifică, somează sau amendează persoanele care nu respectă legislaţia în domeniu;

 

9. Verifică existenţa autorizaţiei de construire şi respectarea documentaţiei tehnice autorizate pentru lucrările de construcţii;

 

10. Verifică şi identifică imobilele şi împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare;

 

11. Verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului;

 

12. Execută orice alte activităţi sau misiuni dispuse de către directorul executiv sau directorul executiv adjunct, în limita de competenţă, sub rezerva legalităţii acestora;

 

13. Întocmesc zilnic raportul de activitate cu principalele evenimente şi o prezintă Şefului Poliţiei Locale şi adjunctului acestuia.

 

14. Intervin, la solicitările dispeceratului, la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale şi întocmesc fişa de intervenţie la evenimente.

 

Compartiment Protecţia Mediului (Poliţia Ecologică)

 

Art. 26

(1) Compartimentul Protecţia Mediului (Poliţia Ecologică) se subordonează nemijlocit Directorului executiv adjunct şi are ca scop asigurarea respectării normelor legale privind protecţia mediului şi salubrizarea oraşului

 

(2) Atribuţiile poliţiştilor locali încadraţi în cadrul Compartimentului se stabilesc prin fişa postului;

 

(3) Atribuţiile specifice, ale agenţilor, pe domeniul Protecţia Mediului sunt următoarele:

 

1. Controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale din Municipiul Oradea;

 

2. Sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

 

3. Participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;

 

4. Identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Oradea sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

 

5. Verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

 

6. Verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;

 

7. Verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

 

8. Verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

 

9. Verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;

 

10. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale, care cad în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale;

 

12. Verifică în teren şi rezolvă problemele rezultate din sesizări şi audienţe în ceea ce priveşte buna gospodărire şi respectarea normelor de protecţie a mediului;

 

13. Verifică respectarea programului de lucrări privind asigurarea curăţeniei stradale de către firmele de salubritate;

 

14. Verifică respectarea măsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spaţiilor verzi, de către operatorul de salubritate;

 

15. Verifică respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice, operatorii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi;

 

16. Verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei în locurile publice;

 

17. Veghează la respectarea standardelor şi a normelor privind nivelul de zgomot şi poluarea sonoră;

 

18. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni în ceea ce priveşte normele de trafic greu, iau măsuri de imobilizare a autovehiculelor conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv la parcările de domiciliu.

 

19. Verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei albiilor râurilor şi a cursurilor de ape ce traversează municipiul Oradea;

 

20. Veghează la respectarea normelor privind protejarea şi conservarea spaţiilor verzi;

 

21. Veghează la aplicarea legislaţiei în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide şi solide pe domeniul public, în ape curgătoare şi în lacuri;

 

22. Verifică respectarea prevederilor legale de mediu de către operatorii economici, în limita competenţelor specifice autorităţilor administraţiei publice locale;

 

23. Execută orice alte activităţi sau misiuni dispuse de către directorul executiv sau directorul executiv adjunct, în limita de competenţă, sub rezerva legalităţii acestora;

 

24. Întocmesc zilnic raportul cu principalele evenimente şi o prezintă Şefului Poliţiei Locale şi adjunctului acestuia.

25.Îndeplinesc şi atribuţiile enumerate la art. 20 în domeniul Rutier şi ordine public

 

26. Intervin, la solicitările dispeceratului, la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale şi întocmesc fişa de intervenţie la evenimente.

 

Compartiment Control Comercial

 

Art. 27

(1) Compartimentul Control Comercial se subordonează nemijlocit directorului executiv adjunct şi are ca scop asigurarea unui climat de comerţ civilizat pentru cetăţenii comunităţii, verificarea activităţii agenţilor economici în vederea asigurării aplicării şi respectării dispoziţiilor legale în domeniu.

 

(2) Atribuţiile poliţiştilor locali încadraţi în cadrul Compartimentului se stabilesc prin fişa postului.

 

(3) Atribuţiile specifice, ale agenţilor, pe domeniul Control Comercial sunt următoarele:

 

1. Urmăresc dezvoltarea ordonată a comerţului şi desfăşurarea activităţilor comerciale în locuri autorizate de Primar în vederea eliminării oricărei forme de comerţ ambulant neautorizat;

 

2. Controlează respectarea normelor legale privind comercializarea produselor agroalimentare şi industriale în pieţe, târguri şi oboare;

 

3. Colaborează şi sprijină organele de control sanitare, sanitar veterinare şi de protecţie a consumatorilor, în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

 

4. Verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului;

 

5. Acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;

 

6. Verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;

 

7. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea regulilor generale de comerţ stabilite prin legi, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului;

 

8. Verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

 

9. Verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

 

10. Verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;

 

11. Verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;

 

12. Verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;

 

13. Cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

 

14. Verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;

 

15. Verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele şi faptele de comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

 

16. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor specifice stabilte prin lege prevăzute care cad în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale;

 

17. Combate comerţul cu bunuri a căror provenienţă nu poate fi dovedită;

 

18. Controlează modul de respectare a obligaţiilor ce revin agenţilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a respectării standardelor de calitate a produselor şi serviciilor, exactitatea folosirii cântarelor şi a măsurătorilor produselor vandute, etc;

 

19. Verifică în incinta unităţilor de învăţământ, a căminelor şi locurilor de cazare pentru elevi şi studenţi, precum şi aleile de acces în aceste instituţii dacă se comercializează sau se expun spre vânzare băuturi alcoolice, tutun, tipărituri şi înregistrări audio-video cu caracter obscen precum şi alte mărfuri sau produse interzise de lege;

 

20. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni în ceea ce priveşte normele de trafic greu, iau măsuri de imobilizare a autovehiculelor conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv la parcările de domiciliu.

 

21. Identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Oradea sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

 

22. Veghează la respectarea standardelor şi a normelor privind nivelul de zgomot şi poluarea sonoră; emiterea avizelor /acordurilor de funcţionare.

 

23. Execută orice alte activităţi sau misiuni dispuse de către directorul executiv sau directorul executiv adjunct, în limita de competenţă, sub rezerva legalităţii acestora;

 

24. Întocmesc zilnic raportul cu principalele evenimente şi o prezintă şefului poliţiei locale şi adjunctului acestuia;

 

25. Participă la menţinerea normalităţii în ceea ce priveşte ordinea şi liniştea publică în imediata apropiere a barurilor, cluburilor, unităţilor de alimentaţie publică şi în zona lor de dispunere.

 

26.Îndeplinesc şi atribuţiile enumerate la art. 20 în domeniul Rutier.

 

 

27. Intervin, la solicitările dispeceratului, la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale şi întocmesc fişa de intervenţie la evenimente.

 

Activitatea de asistenţă, consiliere şi reprezentare juridică

 

Art. 28

Activitatea de asistenţă, consiliere şi reprezentare juridică a Poliţiei Locale Oradea este asigurată de către Serviciul Juridic Contencios al Direcţiei Juridice a Primăriei Municipiului Oradea (conform H.C.L. nr. 62 din 28.01.2010 ).

 

Conform art. 35 din Legea nr. 155/2010-legea poliţiei locale

Pct.1

(1) Beneficiază de asistenţă juridică gratuita persoanele care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

 

a) ocupă o funcţie de poliţist local sau a ocupat o astfel de funcţie la momentul săvârşirii faptei reclamate;

 

b) se află în cursul unei proceduri judiciare civile, administrative sau penale având ca obiect acte ori fapte săvârşite în legatură cu exercitarea atribuţiilor legale de poliţist local.

(2). Beneficiază de asistenţă juridică gratuită şi persoanele împotriva cărora s-au demarat proceduri judiciare având ca obiect acte ori fapte săvârşite în legatură cu îndeplinirea unor sarcini de serviciu suplimentare, dispuse legal de şefii ierarhici.

(3). Nu beneficiază de asistentă juridică gratuită persoanele care, deşi îndeplinesc, în mod cumulativ, condiţiile prevăzute la alin. (1), aveau suspendat raportul de munca sau de serviciu, după caz, la momentul săvârşirii actelor ori faptelor în legatură cu care s-au demarat procedurile judiciare.

 

Pct.2

(1) Pentru acordarea asistenţei juridice prevăzute la pct.1 Poliţia Locală Oradea poate încheia contracte de asistenţă juridică cu cabinete de avocatură / societăţi de avocatură.

(2). Asistenţa juridică vizează asistarea în instanţele de toate gradele a poliţistului local, precum şi în faţa organelor de cercetare şi urmărire penală.

(3). Suma maximă (onorariul) pe care o poate suporta instituţia pentru fiecare poliţist local într-un dosar (incluzând toate fazele procesuale) nu poate depăşi echivalentul a 8.000 lei.

(4). În cazul în care suma prevăzută la alin. (3) depăşeşte 8.000 lei, fiecare caz în parte va fi supus aprobării Consiliului Local Oradea.

 

Pct.3

(1). Pentru infracţiunile pentru care acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, asistenţa juridică poate fi acordată şi de consilierii juridici ai instituţiei.

(2). În raport de gravitatea şi complexitatea faptei penale în care este reclamat poliţistul local, asistenţa juridică poate fi acordată şi de consilierii juridici ai instituţiei şi în cauzele aflate în faza de cercetare sau urmărire penală la organele de cercetare penală sau la parchet, inclusiv în cazul plângerilor la instanţă, formulate împotriva soluţiilor procedurale dispuse de procuror.

 

Pct.4

(1). Pentru analizarea solicitărilor de asistenţă juridică în cadrul Poliţiei Locale Oradea , se constituie o comisie de soluţionare a cererilor pentru asistenţă juridică gratuită.

(2). Comisia este formată din 3 persoane. Structurile de resurse umane, contabilitate şi juridică vor desemna câte un membru permanent şi un membru supleant. Structura de resurse umane asigură şi secretariatul Comisiei. Membrii permanenţi şi supleanţi ai comisiei se stabilesc anual prin decizie a directorului executiv al instituţiei.

 

Pct.5 Cererea prin care se solicită beneficiul asistenţei juridice gratuite, se depune la registratura instituţiei şi este însoţită de:

 

a) copia actului de identitate valabil şi datele de contact;

 

b) orice document care face dovada că titularul cererii are una dintre calităţile de învinuit, inculpat, pârât, chemat în garanţie, precum şi calităţile corespunzătoare acestora din căile de atac, potrivit Codului de procedură penală şi Codului de procedură civilă;

 

c) o scurtă descriere a actelor sau faptelor pentru care s-au demarat procedurile judiciare, precum şi orice acte doveditoare în susţinerea punctului său de vedere, dacă se află în posesia acestora.

 

Pct.6

(1). În termen de 5 zile de la înregistrarea solicitării Comisia va analiza documentele transmise potrivit pct. 5 şi orice alte acte cerute şi primite în completare de la solicitant sau de la structura de resurse umane competentă.

(2). Membrii Comisiei fac propuneri cu majoritate de voturi pe bază de proces - verbal. Membrul Comisiei care are o altă părere va redacta şi semna opinia separată, cu prezentarea considerentelor pe care aceasta se sprijină.

Pct. 7.

(1). Procesul – verbal al Comisiei însoţit de raportul acesteia cu propuneri de admitere sau respingere a solicitării de asistenţă juridică se prezintă spre aprobare Primarului municipiului Oradea , sub semnătura directorului executiv al instituţiei.

(2). În raportul prevăzut la alin. (1) se specifică şi modalitatea de acordare a asistenţei juridice, inclusiv onorariul propus a fi plătit.

Pct.8

(1). Pentru recuperarea cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare, în cazul în care instanţa judecătorească constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către persoanele îndreptăţite, cu vinovăţie constând în culpa gravă sau gravă neglijenţă, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce le revin sau le reveneau, ordonatorul de credite se va îndrepta, în limita sumelor achitate cu titlu de asistenţă juridică, împotriva persoanei îndreptăţite.

(2). Pentru recuperarea cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare, în cazul în care instanţa judecătorească sau procurorul nu constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către persoanele îndreptăţite, cu vinovăţie constând în culpa gravă sau gravă neglijenţă, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce le revin sau le reveneau, ordonatorul de credite se va îndrepta, în limita sumelor reţinute de instanţa judecătorească sau de procuror, împotriva persoanei care a căzut în pretenţii, după caz.

(3). Sumele recuperate conform alin. (1) şi (2) se fac venit la bugetul local.