CAPITOLUL V

Selecţionarea, recrutarea şi numirea politiştilor locali

 

Selecţionarea, recrutarea şi numirea politiştilor locali

 

Art. 36

 

(1) Funcţiile publice vacante din cadrul poliţiei locale se ocupă potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

(2) Condiţiile de organizare şi de desfăşurare a concursului sau a examenului se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, la propunerea primarului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3) Statutul de funcţionar public în cadrul Poliţiei Locale Oradea se dobândeşte în condiţiile legii.

Art. 37

 

(1) Concursul de recrutare va cuprinde cinci etape succesive astfel:

 

a) selectarea dosarelor de înscriere;

b) testul psihologic;

 

c) probă sportivă;

 

d) lucrare scrisă/teste grilă pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor funcţiei sau postului;

 

e) interviu.

 

(2) Condiţiile generale, condiţiile specifice precum şi bibliografia concursului se stabilesc în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice.

 

Jurământul de credinţă

 

Art. 38

(1) La numirea în funcţia publică, funcţionarii publici din poliţia locală depun jurământul de credinţă prevăzut de Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. în faţa directorului executiv al Poliţiei Locale Oradea şi în prezenţa superiorului ierarhic şi a unui coleg asistent.

 

(2) Refuzul depunerii jurământului prevăzut la alin. (1) se consemnează în scris şi atrage revocarea actului administrativ de numire în funcţia publică, în condiţiile legii.

 

(3) Jurământul de credinţă7 este semnat de către funcţionarul public, de directorul executiv al Poliţiei Locale Oradea, superiorul ierarhic, precum şi de către colegul asistent în două exemplare, unul păstrându-se la dosarul personal, iar cel de-al doilea se înmânează semnatarului.

 

Jurământul de credinţă este: "Jur să respect Constituţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării, să îndeplinesc conştiincios îndatoririle ce îmi revin în funcţia publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional şi să respect normele de conduită profesională şi civică. Aşa să-mi ajute Dumnezeu." Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase.