CAPITOLUL VI

Drepturi, obligaţii, recompense şi sancţiuni disciplinare

 

 

Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor din cadrul Poliţiei Locale Oradea

 

Art. 39.

 

1.) Poliţiştii locali care promovează programele de formare iniţială prevăzute de lege încheie un angajament de serviciu prin care se obligă să lucreze în poliţia locală o perioadă de cel puţin 5 ani de la data promovării examenului.

 

2.) După semnare, angajamentul va fi inclus în dosarul profesional al fiecărui funcţionar public;

 

3.) Drepturile salariale ale poliţiştilor locali cuprind şi sporul de misiune permanentă în cuantum de 25 % aplicat la salariul de încadrare, cel prevăzut înaintea intrării în vigoare a reâncadrărilor salariale prevăzută de Legea 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice precum şi norma de hrană .

 

Restituirea cheltuielilor privind formarea iniţială

 

Art.40

Încetarea raporturilor de serviciu ale poliţistului local din motive imputabile acestuia, în termen de 5 ani de la absolvirea programului de formare iniţială atrage plata de către acesta a contravalorii cheltuielilor de şcolarizare, proporţional cu perioada rămasă.

 

Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici care ocupă funcţii publice generale din cadrul Poliţiei Locale Oradea

Art. 41

(1) Drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici care ocupă funcţii publice generale de execuție în condiţiile legii, de consilier sau referent, sunt cele descrise de Legea 188/1999, republicată şi actualizată, Statutul funcţionarilor publici.

 

(2) Drepturile salariale ale funcţionarilor publici care ocupă funcţii publice generale în condiţiile legii cuprind şi sporul de misiune permanentă în cuantum de 25 % aplicat la salariul de încadrare, cel prevăzut înaintea intrării în vigoare a reâncadrărilor salariale prevăzută de Legea Legea 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

 

Uniforma de Serviciu

 

Art.42

 

(1) Poliţistului local i se asigură gratuit uniforma şi echipamentul de protecţie adecvat misiunilor specifice pe care le îndeplineşte, iar în cazul în care, ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu, i s-a degradat sau distrus îmbrăcămintea ori alte bunuri personale, are dreptul la despăgubiri corespunzătoare.

 

(2) Uniforma personalului prevăzut la alin. (1), forma şi conţinutul însemnelor, precum şi ale documentelor de legitimare ale acestuia sunt cele prevăzute în Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale H.G. 1332/2010.

 

(3) La încetarea raporturilor de serviciu, personalul prevăzut la alin. (1) are obligaţia de a preda de îndată, uniforma, însemnele, echipamentul de protecţie şi documentele de legitimare.

 

Obligaţii generale ale funcţionarilor publici din cadrul Poliţiei Locale:

 

Art. 43

(1) Funcţionarii publici au următoarele obligaţii generale:

 

1. De a apăra în mod loial prestigiul instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia;

 

2. De a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor autorităţilor şi ale instituţiilor publice;

 

3. De a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice;

4. Ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale;

 

5. De a respecta demnitatea funcţiei publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;

 

6. De a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri;

 

7. Trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;

 

8. Să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate;

 

9. De a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei publice, prin: întrebuinţarea unor expresii jignitoare; dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private; formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase;

 

10. Să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, prin: promovarea unor soluţii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt; eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte;

 

11. Să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a unităţilor administrativ- teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.

 

12. Să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute;

 

13. Să se prezinte la serviciu in conditii corespunzatoare pentru indeplinirea indatoririlor ce le revin si să nu consume băuturi alcoolice pe timpul executării sarcinilor de serviciu;

 

14. Să cunoscă aprofundat actele normative în baza cărora îşi desfăşoară activitatea, atribuţiile din fişa postului, Regulamentul de Ordine Interioară precum şi alte documente aduse la cunoştinţa sa de către conducerea instituţiei precum şi să ia act de precizările şefilor ierarhici facute la intrarea în serviciu;

 

15. Să constate contravenţiile date în competenţă şi să aplice sancţiunile potrivit legii;

 

16. Să facă uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale;

 

17. Să se autoperfecţioneze continuu în ceea ce priveşte pregătirea teoretică în domeniul legislativ în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în domeniul comunicării cu cetăţeanul, al pregătirii fizice şi a modulului de utilizare a echipamentelor încredinţate şi a armamentului din dotare.

(2) Pe timpul patrulării, agenţii de poliţie pot folosi autovehicule cu insemnul distinctiv Poliţia Locală Oradea, scuterele cu care este dotată Poliţia Locală Oradea precum şi mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel, pe baza legitimaţiei de serviciu, vizată la zi, în timpul serviciului, în zonele de acţiune.

 

Drepturile poliţiştilor locali

 

Art. 44

(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, poliţistul local are următoarele drepturi principale:

 

a) să efectueze control preventiv asupra persoanei şi/sau bagajului acesteia în următoarele situaţii: există indicii clare că s-a săvârşit, se săvârşeşte sau se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni sau persoana participă la manifestări publice organizate în locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substanţe periculoase;

 

b) să invite la sediul Poliţiei Locale Oradea persoanele a căror prezenţă este necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor, prin aducerea la cunoştinţă, în scris, a scopului şi a motivului invitaţiei;

 

c) să solicite sprijinul cetăţenilor pentru identificarea, urmărirea şi prinderea persoanelor care au comis fapte de natură penală sau contravenţională;

 

d) să poarte şi să folosească, în condiţiile legii şi numai în timpul serviciului, armamentul, muniţia şi celelalte mijloace de apărare şi intervenţie din dotare;

 

e) să circule gratuit, pe baza legitimaţiei de serviciu, în timpul serviciului, în zona de competenţă, cu mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;

 

f) să folosească forţa, în condiţiile legii, proporţional cu starea de fapt care justifică utilizarea acesteia, în cazul nerespectării dispoziţiilor pe care le-a dat în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

 

g) să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile legale ori sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală;

 

h) să conducă la sediul poliţiei locale sau al unităţilor/ structurilor teritoriale ale Poliţiei Române pe cei care prin acţiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viaţa persoanelor, ordinea publică ori alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condiţiile legii. Verificarea situaţiei acestor categorii de persoane şi luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 12 ore din momentul depistării, ca măsură administrativă.

 

(2) Pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţiştii locali au acces, în condiţiile legii, la bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne. În acest scop, Poliţia Locală sau unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, după caz, şi structurile abilitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne încheie protocoale de colaborare în care se reglementează infrastructura de comunicaţii, măsurile de securitate, protecţie şi de asigurare a confidenţialităţii datelor, nivelul de acces şi regulile de folosire.

 

Obligaţii Principale ale poliţiştilor locali

 

Art. 45

(1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţistul local are următoarele obligaţii principale:

 

a) să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, prevăzute de Constituţia României, republicată, şi de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;

 

b) să respecte principiile statului de drept şi să apere valorile democraţiei;

 

c) să respecte prevederile legilor şi ale actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

 

d) să respecte şi să aducă la îndeplinire ordinele şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici;

 

e) să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;

 

f) să îşi decline, în prealabil, calitatea şi să prezinte insigna de poliţist şi legitimaţia de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care rezultatul acţiunii este periclitat. La intrarea în acţiune sau la începutul intervenţiei ce nu suferă amânare, poliţistul local este obligat să se prezinte, iar după încheierea oricărei acţiuni sau intervenţii să se legitimeze şi să declare funcţia şi unitatea de poliţie locală din care face parte;

 

g) să intervină şi în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziţie, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, pe raza municipiului Oradea, când ia la cunoştinţă de existenţa unor situaţii care justifică intervenţia sa;

 

h) să se prezinte de îndată la sediul poliţiei locale sau acolo unde este solicitat, în situaţii de catastrofe, calamităţi ori tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii publice sau alte asemenea evenimente, precum şi în cazul instituirii stării de urgenţă ori a stării de asediu sau în caz de mobilizare şi de război;

 

i) să respecte secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvăluirea acestora;

 

j) să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în aşa fel încât să nu beneficieze şi nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidenţiale obţinute în calitatea sa oficială.

 

Interdicţii ale poliţiştilor locali

 

Art. 46

 

Poliţistului local îi este interzis:

 

a) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propagandă în favoarea acestora;

 

b) să exprime opinii sau preferinţe politice la locul de muncă sau în public;

 

c) să participe la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic;

 

d) să adere la secte, organizaţii religioase sau la orice alte organizaţii interzise de lege;

 

e) să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activităţi de comerţ ori să participe la administrarea sau conducerea unor operatori economici, cu excepţia calităţii de acţionar;

 

f) să exercite activităţi de natură să lezeze onoarea şi demnitatea poliţistului local sau a instituţiei din care face parte;

 

g) să deţină orice altă funcţie publică sau privată pentru care este salarizat, cu excepţia funcţiilor didactice din cadrul instituţiilor de învăţământ, a activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie literar-artistică;

 

h) să participe la efectuarea oricărei forme de control în vreo entitate publică sau privată, în cazul în care, direct ori prin intermediari, este implicat sau are interese de natură contrară activităţii specifice de poliţie;

 

i) să provoace suferinţe fizice sau psihice unor persoane, în scopul obţinerii de la acestea ori de la o terţă persoană de informaţii sau mărturisiri;

j) să primească, să solicite, să accepte, direct sau indirect, ori să facă să i se promită, pentru sine sau pentru alţii, în considerarea calităţii sale oficiale, daruri ori alte avantaje;

 

k) să rezolve cereri care nu sunt de competenta sa ori care nu i-au fost repartizate de şefii ierarhici sau să intervină pentru soluţionarea unor asemenea cereri, în scopurile prevăzute la lit. j);

 

l) să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;

 

m) să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicaţii cu caracter politic, imoral sau ilegal.

 

Alte obligaţii şi răspunderi specifice

 

Art.47

 

(1) Poliţistul local cu funcţie de conducere răspunde pentru ordinele şi dispoziţiile date subordonaţilor precum şi pentru legalitatea acestora. El este obligat să verifice dacă acestea au fost transmise şi înţelese corect şi să controleze modul de ducere la îndeplinire.

 

(2) Poliţistul local cu funcţie de conducere este obligat să sprijine propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii poliţiei locale şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor.

 

(3) Poliţistul local răspunde, în condiţiile legii, pentru modul în care îşi exercită atribuţiile de serviciu. Încălcarea de către poliţistul local a atribuţiilor de serviciu angajează răspunderea sa disciplinară, patrimonială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.

 

(4) Poliţistul local are obligaţia să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului poliţiei locale şi/sau autorităţilor publice.

 

Recompense ce se pot acorda poliţiştilor locali

 

Art. 48

 

(1) Recompensarea poliţiştilor locali se realizează în scopul recunoaşterii publice în cadrul comunităţii profesionale şi în societate, dacă este cazul, a meritelor celor care se evidenţiază în îndeplinirea atribuţiilor, a misiunilor sau pe timpul acţiunilor organizate în zona de competenţă a poliţiei locale.

 

(2) Recompensele au caracter moral sau material, după caz.

 

(3) Recompensarea poliţiştilor locali trebuie să se bazeze pe principii care vizează obiectivitatea, echitatea şi principialitatea acordării recompenselor.

 

(4) La stabilirea şi acordarea de recompense sau la formularea de propuneri în acest sens se au în vedere următoarele elemente:

 

a) comportamentul poliţistului local;

b) prestaţia profesională general a poliţistului local şi modul de îndeplinire a

c) atribuţiilor/misiunilor;

d) efectul motivator pe care recompensarea îl poate produce asupra celorlalţi poliţişti locali;

e) posibilitatea ca recompensa acordată să determine eficientizarea activităţii poliţistului local.

 

(5) Recompensele care se pot acorda poliţiştilor locali sunt următoarele:

 

a) ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior precedă acordarea unei alte recompense. Se acordă pe timpul perioadei cât sancţiunea îşi produce efectele şi determină încetarea imediată a acestora. Se acordă de şeful care a aplicat sancţiunea disciplinară ce urmează a fi ridicată sau de către noul şef care îndeplineşte atribuţiile aceleiaşi funcţii. În situaţia în care poliţistul local a fost mutat, ridicarea sancţiunii se acordă ca recompensă de către şeful care îndeplineşte funcţia similară celui care a aplicat sancţiunea disciplinară;

 

b) felicitările - pot fi scrise sau verbale, se acordă pentru îndeplinirea deosebită a atribuţiilor şi a misiunilor şi se aduc la cunoştinţă individual sau în faţa personalului;

 

c) titlurile de onoare - se conferă poliţiştilor locali pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament şi pentru merite deosebite în îndeplinirea unor atribuţii sau a unor misiuni;

 

d) însemnele onorifice, de tipul ecusoanelor, al insignelor sau altele asemenea, şi diplomele de merit - se acordă pentru obţinerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri, competiţii sportive, manifestări cultural-artistice şi sociale cu prilejul unor aniversări şi la finalizarea unor acţiuni/misiuni;

 

e) recompensele materiale - se acordă poliţiştilor locali care s-au evidenţiat prin obţinerea de rezultate exemplare în activitate, în conformitate cu legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit prin fonduri publice.

 

Despăgubiri

 

Art. 49

 

Poliţiştii locali au dreptul la despăgubiri de viaţă, de sănătate şi de bunuri, pentru daunele suferite în exercitarea atribuţiilor de serviciu, conform legislaţiei în vigoare.

Abateri şi sancţiuni disciplinare

 

Art. 50

 

(1) Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici din cadrul Poliţiei Locale Oradea a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora.

 

(2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:

 

a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;

 

b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;

 

c) absenţe nemotivate de la serviciu;

 

d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;

 

e) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;

 

f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter;

 

g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;

 

h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;

 

i) refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu;

 

j) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici;

 

k) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcţiei publice şi funcţionarilor publici.

 

(3) Sancţiunile disciplinare sunt:

 

a) mustrare scrisă;

 

b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;

 

c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare în funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;

 

d) retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la un an;

 

e) destituirea din funcţia publică.

 

(4) La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a funcţionarului public, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate în condiţiile legii.

 

(5) Abateri disciplinare pot fi stabilite şi prin Regulamentul de Ordine Interioară.